คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 14/7/2560 15:11:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 8:55:41
เปิดอ่าน: 941 ครั้ง

ตามที่คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ขึ้น ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลและจัดรูปแบบให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษา การฝึกดูนกสำหรับนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และใช้ในกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของ “นก” เหล่านั้น รวมถึงสภาพธรรมชาติรอบตัว ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เป็นระบบนิเวศวิทยาของสิ่่งมีชีวิตที่่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำรงอยู่ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ด้วยพระปรีชาสามารถและพระบารมีที่่ทรงเป็นผู้วางรากฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอมุ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนองพระราชดำริฯ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนก เพื่อหาจำนวนนกในเขตภาคเหนือตอนบนขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้นกเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดีและสามารถดำรงอยู่ในธรรมชาติเพื่อแต่งเติมสีสันและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหลากหลายแห่ง แสวงหาข้อมูลเชิงภาพถ่ายดิจิทัล การเพิ่มคุณภาพแก่ข้อมูล และการเผยแพร่สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้บริการวิชาการบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางการเกษตรได้ต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://birds.mju.ac.th/

 

ระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

               การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลนก จะมีช่องทางในการเข้าสู่ระบบ โดยการเรียกชื่อเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลนกในช่อง Address ของ Internet Explorer,Google Chrome  หรือ Browser อื่น ๆ (ภาคผนวก ก1)


                เมื่อผู้ใช้เลือกเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามภาคผนวก ก1 แล้ว  ระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมา  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
                                      1.ส่วนที่แสดงชื่อของระบบ 
                                      2.ส่วนที่เป็นเมนูหลัก   
                                      3.ส่วนที่เป็นเนื้อหาและภาพกราฟิก
                                      (ภาคผนวก ก2)

 

  1. ส่วนที่เป็นเมนูหลัก ประกอบไปด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1.1 หน้าแรก  เป็นหน้าจอแรกของระบบ  เวลาที่ผู้ใช้ลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง ๆ  ของระบบแล้ว ต้องการกลับมายังหน้าแรก สามารถ
                 กดที่ปุ่มนี้ (ภาคผนวก ก3) เว็บเพจก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักของระบบ (ภาคผนวก ก2)

 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนก เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนกนกกับมนุษย์ การดูนก การใช้หนังสือคู่มือดูนกภาคสนาม การจำแนกชนิด
                                   นก     จากลักษณะภายนอก กายวิภาคและการปรับตัวของนก พฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์และการเลี้ยงลูก ถิ่น
                                   อาศัยของนก (ภาคผนวก ก4–ก11)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ค้นหาข้อมูลนก  เป็นหน้าจอที่แสดงส่วนข้อมูลของนก โดยจะแสดงข้อมูลตามชื่อนกชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ อันดับนก ชื่อวงศ์ และ
                         ขนาด(ภาคผนวก ก12 - ก13) ซึ่งถ้าต้องการดูรายละเอียดของนกชนิดไหนเพิ่มเติม  ก็สามารถคลิกที่ชื่อนกชนิดนั้น ๆ
                         ก็จะแสดงรายละเอียดของนกชนิดนั้น ๆ ออกมาเพิ่มเติม อาทิเช่นอุปนิสัย ถิ่นอาศัย อาหาร รัง ฤดูผสมพันธุ์ เป็นต้น
                         (ภาคผนวก ก14)

                              ส่วนการค้นหานก  สามารถค้นหานกได้  โดยสามารถระบุหัวข้อที่ต้องการค้นหา  ว่าจะค้นหาจากชื่อนกชื่ออังกฤษ ชื่อ
                                                   วิทยาศาสตร์ อันดับนก ชื่อวงศ์ ขนาด อุปนิสัย ถิ่นอาศัย อาหาร รัง ฤดูผสมพันธุ์ เป็นต้น
                                                   (ภาคผนวก ก15 )

 

 

 

 

 
1.4 ความเชี่ยวชาญของบุคลากร   เป็นหน้าจอที่แสดงส่วนการค้นหาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 

                                        ปักษีวิทยา เป็นต้นโดยผู้วิจัยได้ทำการเชื่อมโยงลิงค์เว็บไซต์มาจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯของ
                                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้http://www.e-manage.mju.ac.th/(ภาคผนวก ก16 – ก17

 

 

1.5 รายงานข้อมูลนกเป็นหน้าจอที่แสดงส่วนรายงานข้อมูลนก โดยจะแสดงรายงานข้อมูลนกในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น รายงานแสดงรายชื่อ
                         นกรายงานแสดงลักษณะทั่วไปของนกรายงานแสดงอุปนิสัย ถิ่นอาศัย และอาหารของนกรายงานแสดงรังนก และฤดูผสม
                         พันธุ์ของนกและรายงานแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของนกเป็นต้น(ภาคผนวก ก18ก19)

              ส่วนการใช้เครื่องมือ (Toolbar) บนรายงานข้อมูลนก เพื่อทำการพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์, การส่งออกรายงานเป็นไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น MSWord,MSExcelหรือ Acrobat เป็นต้น , การแสดงรายงานในหน้าแรก, การแสดงรายงานหน้าถัดไป, การแสดงรายงานหน้าก่อนหน้าปัจจุบัน หรือการแสดงรายงานในหน้าสุดท้าย, การค้นส่วนข้อมูลของนกในรายงานที่เลือก    สามารถทำได้ตามภาพ(ภาคผนวก ก20– ก23)

 

 

 

 

 

 

 

1.6ข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับนกเป็นหน้าจอที่แสดงส่วนของข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับนก(ภาคผนวก ก24-ก25)

 

 

1.7 เครือข่าย/ชมรมอนุรักษ์นก   เป็นหน้าจอที่แสดงส่วนของชื่อของสมาชิก ชมรมหรือกลุ่มอีเมล์ และที่อยู่ของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับนก
                                      (ภาคผนวก ก26 -ก27)

 

 

 

1.8 งานวิจัยด้านนกเป็นหน้าจอที่แสดงส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้   โดยตามชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง ที่อยู่
                       แหล่งที่มา ปี พ.ศ.(ภาคผนวก ก28 -ก29)

 

 

 1.9 เว็บไซต์ข้อมูลนกที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าจอที่แสดงส่วนของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนก จากหน่วยงานหรือองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่จัด
                                        ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของนกให้ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ที่สนใจทางด้านข้อมูลนกรับทราบผ่าน
ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภาคผนวก ก30 -ก31)

 

 

 

1.10 VDO ที่เกี่ยวข้องกับนก เป็นหน้าจอที่แสดงส่วนของวีดีโอที่เกี่ยวกับนกจากหน่วยงานต่าง ๆ  (ภาคผนวก ก32 -ก33)

 

 

 

1.11กระดานถาม-ตอบเป็นหน้าจอที่แสดงส่วนของกระดานถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลนก หรือ ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ระบบ
                           ฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ภาคผนวก ก34-ก35)

 

 

1.12 คณะทำงานวิจัยเป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย รายละเอียดเกี่ยวกับคณะทำงานวิจัย(ภาคผนวก ก36)

 

 

ผู้ดูแลระบบเป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ที่ดูแลระบบเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลนก(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา) โดยผู้ดูแลระบบจะมี
                  UserNameและ Password เพื่อทำการ Login เข้าไปจัดการข้อมูลนกนั้น ๆ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นระบบเดียวกับ e-
                  mail ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)(ภาคผนวก ก37)

 

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Smart Classroom » Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยจัดห้องเรียนให้มีโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า ระบบภาพและเ...
smart classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 22/3/2561 18:09:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 2:41:09   เปิดอ่าน 339  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
cloud » ความแตกต่าง GOOGLE DRIVE FILE STREAM กับ BACKUP AND SYNC
หลังจากที่มีข่าวว่า Google Drive จะปิดการให้บริการโปรแกรมตัวเดิมในเดือนมีนาคมปี 2018 นั้น ไ่ม่ได้หมายความว่า Google จะปิดบริการ Google Drive แต่อย่างใด ยังมีบริการนี้ตามปกติ ไฟล์ไม่หาย เพียงแค่ให...
Google Backup and Synce  Google Drive  Google Drive File Stream     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 2/11/2560 13:48:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2561 7:09:18   เปิดอ่าน 822  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแล๊ปทอปมาใหม่ โดยเฉพาะเครื่องที่มาพร้อมวินโดวส์ลิขสิทธิ์แท้ ซึ่งเกือบทั้งหมดมักจะทำไดรฟ์มาให้ไดรฟ์เดียวคือไดรฟ์ C ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้...
Partition  Windows 10  แบ่ง Disk  แบ่งไดร์ฟ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 1/11/2560 15:41:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 4:37:44   เปิดอ่าน 703  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » คู่มือวิธีทำ Windows Boot USB Flash Drive
ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,8.1 ,10 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือโน๊ตบุ๊ก หรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server สำหรับเครื่องแม่ข่ายนั้น นอกจากจะลงผ่านแผ่น DVD แล้ว ยังสามารถล...
Boot  USB Boot Windows  Windows  ติดตั้ง Windows     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 6/10/2560 13:51:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 7:35:56   เปิดอ่าน 1398  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง