“การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT”
วันที่เขียน 7/9/2560 12:03:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 8:56:25
เปิดอ่าน: 591 ครั้ง

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมปัญญา พัฒนาและแสวงหาการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ผู้เสนอโครงการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องข้างต้น จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป

สรุปองค์ความรู้ /แนวปฏิบัติที่ดี

ประเด็น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวข้อ “การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT”

สรุปบทเรียน

                    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้กำหนดมาตรฐานระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 โดยมีการกำหนดประเภทและจำนวนของผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำให้เหมาะสมกับประเภทและระดับตำแหน่ง ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม และนอกจากนี้ ได้กำหนดให้การขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ทุกตำแหน่ง จะต้องผ่านการประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณค่างานของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้วย 

                        ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน และการเสนอผลงานทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนานี้ขึ้น

 

                            
ที่มา : slide “การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”, สุชาติ จันทร์แก้ว , 30 มิถุนายน 2560

 

                                                                                                                                                
ที่มา : slide “การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”, พรรนุท พูลสวัสดิ์ , 30 มิถุนายน 2560

 

                                                                                              

ที่มา : http://personnel.mju.ac.th/professional.php , เข้าถึง 25 มิ.ย. 2560

   

 

                                                                                                 
     

 

  • สรุปผลประเมินโครงการ

       มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 24 คน แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Smart Classroom » Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยจัดห้องเรียนให้มีโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า ระบบภาพและเ...
smart classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 22/3/2561 18:09:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 2:41:09   เปิดอ่าน 339  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
cloud » ความแตกต่าง GOOGLE DRIVE FILE STREAM กับ BACKUP AND SYNC
หลังจากที่มีข่าวว่า Google Drive จะปิดการให้บริการโปรแกรมตัวเดิมในเดือนมีนาคมปี 2018 นั้น ไ่ม่ได้หมายความว่า Google จะปิดบริการ Google Drive แต่อย่างใด ยังมีบริการนี้ตามปกติ ไฟล์ไม่หาย เพียงแค่ให...
Google Backup and Synce  Google Drive  Google Drive File Stream     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 2/11/2560 13:48:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2561 7:09:18   เปิดอ่าน 822  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแล๊ปทอปมาใหม่ โดยเฉพาะเครื่องที่มาพร้อมวินโดวส์ลิขสิทธิ์แท้ ซึ่งเกือบทั้งหมดมักจะทำไดรฟ์มาให้ไดรฟ์เดียวคือไดรฟ์ C ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้...
Partition  Windows 10  แบ่ง Disk  แบ่งไดร์ฟ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 1/11/2560 15:41:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 4:37:44   เปิดอ่าน 703  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » คู่มือวิธีทำ Windows Boot USB Flash Drive
ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ,8.1 ,10 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือโน๊ตบุ๊ก หรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server สำหรับเครื่องแม่ข่ายนั้น นอกจากจะลงผ่านแผ่น DVD แล้ว ยังสามารถล...
Boot  USB Boot Windows  Windows  ติดตั้ง Windows     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 6/10/2560 13:51:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2561 7:35:56   เปิดอ่าน 1398  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง