“การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT”
วันที่เขียน 7/9/2560 12:03:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2560 1:52:40
เปิดอ่าน: 99 ครั้ง

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมปัญญา พัฒนาและแสวงหาการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ผู้เสนอโครงการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องข้างต้น จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป

สรุปองค์ความรู้ /แนวปฏิบัติที่ดี

ประเด็น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวข้อ “การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT”

สรุปบทเรียน

                    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้กำหนดมาตรฐานระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 โดยมีการกำหนดประเภทและจำนวนของผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำให้เหมาะสมกับประเภทและระดับตำแหน่ง ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม และนอกจากนี้ ได้กำหนดให้การขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ทุกตำแหน่ง จะต้องผ่านการประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณค่างานของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้วย 

                        ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน และการเสนอผลงานทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนานี้ขึ้น

 

                            
ที่มา : slide “การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”, สุชาติ จันทร์แก้ว , 30 มิถุนายน 2560

 

                                                                                                                                                
ที่มา : slide “การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”, พรรนุท พูลสวัสดิ์ , 30 มิถุนายน 2560

 

                                                                                              

ที่มา : http://personnel.mju.ac.th/professional.php , เข้าถึง 25 มิ.ย. 2560

   

 

                                                                                                 
     

 

  • สรุปผลประเมินโครงการ

       มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 24 คน แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ » คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ขึ้น ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลแ...
นก ; ปักษีวิทยา ; ฐานข้อมูล ; ระบบสืบค้นสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 14/7/2560 15:11:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2560 1:52:35   เปิดอ่าน 292  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
cloud » Microsoft Teams: สามารถใช้งานบน Office 365 Education ได้แล้ว
Microsoft Teams เป็นแอพพลิเคชันสนทนากลุ่มสำหรับการทำงานในยุคดิจิตัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม Office 365 ของไมโครซอฟท์ ฟีเจอร์หลักของ Microsoft Teams คือ สนทนากันในทีมงาน...
Cloud  microsoft teams  Office365  teams     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 1/5/2560 15:36:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2560 15:35:16   เปิดอ่าน 604  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง