Shared Mind Map ICT Strategy 2017-2021
วันที่เขียน 15/11/2560 15:36:21     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/8/2561 15:03:48
เปิดอ่าน: 614 ครั้ง

https://www.mindmeister.com/preview/990957960/ict-strategy-2560-2565

Mind map เชื่อมโยง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-2564

โดยใช้โปรแกรมสร้าง Mindmap Free Online จากwebsite https://www.mindmeister.com/990957960?new=1

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
http://www.erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=750
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
ผ่องรักษ์ ยศเดช     วันที่เขียน : 16/11/2560 0:00:00

อยากเรียนรู้ Mind map ค่ะ  จะเป็นประโยชน์มากกับการทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แผน » สรุปหัวข้อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ"
ทักษะการบริหารและตัดสนใจ การค้นให้พลพูดให้ดี ฟังให้ถ้วนถี่ ให้เข้าใจหัวใจเป้าประสงค์รวมทีมร่วมทำ ผลัดกันแชร์ ผลัดกันเชื่อมโยงทั้งองค์กร จะก่อประสานผ่านวิกฤตเป็นหนึ่งเดียว ยึดหลักธรรมจริยธรรมนำพา...
Team Management  การแก้ปัญหาและตัดสินใน  การสื่อสารเพื่อการจัดการ  ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 22/9/2558 11:03:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/8/2561 14:29:34   เปิดอ่าน 1848  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง