แนะนำระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันที่เขียน 2/9/2561 12:09:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2561 13:03:33
เปิดอ่าน: 471 ครั้ง

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่าง ๆ ของงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ และ เพื่อลดระยะเวลาโดยแต่ละหน่วยงานที่จะเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลในแบบประวัติของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ ระบบออนไลน์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันข้าราชการพลเรือน คือวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี จะได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครูประจำปี (ประมาณเดือน มิ.ย. ของทุกปี)

รูปที่ 1 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ระบบฐานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น https://eps.mju.ac.th/

 

ก. เว็บไซต์แสดงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ ประจำปี เช่น ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น , หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก , แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี หรือ คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เป็นต้น

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดความเป็นมาของการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี

 

 

รูปที่ 3 แสดง  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น

 

รูปที่ 4 แสดงแผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี

 

รูปที่ 5 แสดง หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี

 

ข. แสดงข้อมูล รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่ผ่านมา

รูปที่ 6 แสดง    รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่ผ่านมา

 

ค. แบบประวัติฯ online

  • การกรอกแบบประวัติในระบบ online เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี

รูปที่ 7 แสดง   เมนูกรอกแบบฟอร์ม online  (login ด้วย ouop)

 

รูปที่ 8 แสดง แบบกรอกประวัติฯ online

 

รูปที่ 9 แสดง    รายละเอียดแบบกรอกประวัติฯ online

 

รูปที่ 10 แสดง    ผลการกรอกแบบประวัติฯ online

 

ง. การพิมพ์รายงานแบบประวัติฯ จากระบบ Online (ไฟล์ excel/pdf)

  • การพิมพ์แบบประวัติฯในระบบ online เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี

 

รูปที่ 11 แสดง    รายงานที่ได้จากการกรอกแบบประวัติฯ online  (pdf / excel)

 

ง. การอบรมการกรอกแบบประวัติฯ online

รูปที่ 12 แสดง การอบรมการกรอกแบบประวัติฯ online ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

จ. การประชุมทีมงาน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี

รูปที่ 13 แสดงการประชุมในทีมงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี

 

บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

รูปที่ 14 แสดง บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

แหล่งอ้างอิง

  • https://eps.mju.ac.th/Default.aspx

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » การติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2019 ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
Office365 Pro plus คือ Microsoft Office 2019 เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทางไมโครซอฟท์ให้บริการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้งาน Office365 สำหรับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยแม่โจ...
Microsoft Office  Office365     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 22/11/2561 18:33:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2561 12:50:20   เปิดอ่าน 245  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » การกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร ด้วย COBIT
สรุปความจำเป็น และแรงขับเคลื่อนในการกำกับดูแลและบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร ด้วย กรอบแนวทางของ COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลและบริห...
cobit5     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 29/8/2561 13:05:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/12/2561 6:29:34   เปิดอ่าน 249  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการด้าน IT » ถ่ายทอดประสบการณ์ : การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้านระบบสารสนเทศของสายสนับสนุนวิชาการ
ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับ...
การประเมินผลงานวิชาการด้านระบบสารสนเทศ การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 19/8/2561 15:09:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/12/2561 3:08:14   เปิดอ่าน 252  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ www.erp.mju.ac.th
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใหม่ รองรับการพัฒนาในรูปแบบ Responsive Web Design ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้สัมพันธ์กับขนาดจอภาพ ในหลากหลายอุปกรณ์ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย 34 ระบบงาน วัต...
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.erp.mju.ac.th     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 14/8/2561 15:09:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2561 2:54:39   เปิดอ่าน 276  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการด้าน IT » การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดพันธุ์นกในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสร้างเนื้อหาข้อมูลชนิดพันธุ์นก ตลอดจนข้อมูลภาพดิจิทัล จากนั้นศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบฐานข้อ...
ระบบฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารสนเทศ ชนิดพันธุ์นก ภาคเหนือตอนบน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 9/8/2561 22:56:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/12/2561 10:11:46   เปิดอ่าน 334  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง