ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยรวม ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 2960 1.38 4707 2.19 20056 9.32 58582 27.24 128775 59.87 215080 4.35
2. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 2799 1.30 4805 2.23 20225 9.40 58684 27.28 128567 59.78 215080 4.35
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 3077 1.43 4865 2.26 20282 9.43 59421 27.63 127435 59.25 215080 4.35
4. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 3061 1.42 4778 2.22 20083 9.34 59103 27.48 128055 59.54 215080 4.35
5. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 2150 1.00 4017 1.87 18151 8.44 56867 26.44 133895 62.25 215080 4.40
6. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 2269 1.05 4207 1.96 18897 8.79 58104 27.02 131603 61.19 215080 4.39
7. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2454 1.14 4487 2.09 18827 8.75 59001 27.43 130311 60.59 215080 4.38
8. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 2301 1.07 4228 1.97 18706 8.70 58844 27.36 131001 60.91 215080 4.38
9. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 2248 1.05 4358 2.03 18520 8.61 57821 26.88 132133 61.43 215080 4.39
10. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 2498 1.16 4327 2.01 18406 8.56 55465 25.79 134384 62.48 215080 4.40
11. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2322 1.08 4461 2.07 19105 8.88 59762 27.79 129430 60.18 215080 4.38
12. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2236 1.04 4164 1.94 18521 8.61 58743 27.31 131416 61.10 215080 4.39
13. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเนื้อหาวิชา 2216 1.03 4086 1.90 18848 8.76 57320 26.65 132610 61.66 215080 4.39
14. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 2431 1.13 4198 1.95 18542 8.62 56086 26.08 133823 62.22 215080 4.40
15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 2264 1.05 4205 1.96 18917 8.80 58074 27.00 131620 61.20 215080 4.39
16. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 2355 1.09 4017 1.87 18183 8.45 54351 25.27 136174 63.31 215080 4.41
ผลรวมทั้งหมด 39641 1.15 69910 2.03 304269 8.84 926228 26.92 2101232 61.06 3441280 4.38
Chart.