ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยรวม ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานสรุปผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 2626 1.50 4113 2.36 15825 9.07 44841 25.69 107113 61.38 174518 4.37
2. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 2621 1.50 4129 2.37 16133 9.24 44895 25.73 106740 61.16 174518 4.37
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 2721 1.56 4261 2.44 16119 9.24 45546 26.10 105871 60.66 174518 4.36
4. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 2676 1.53 4151 2.38 15876 9.10 45580 26.12 106235 60.87 174518 4.36
5. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 2380 1.36 3690 2.11 14405 8.25 43259 24.79 110784 63.48 174518 4.41
6. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ให้คำปรึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 2376 1.36 3717 2.13 14511 8.31 42264 24.22 111650 63.98 174518 4.41
7. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 2399 1.37 3792 2.17 14940 8.56 44149 25.30 109238 62.59 174518 4.40
8. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2557 1.47 3923 2.25 15182 8.70 44676 25.60 108180 61.99 174518 4.39
9. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 2462 1.41 3830 2.19 14938 8.56 44396 25.44 108892 62.40 174518 4.39
10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 2378 1.36 3821 2.19 14680 8.41 43585 24.97 110054 63.06 174518 4.40
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 2534 1.45 3938 2.26 14485 8.30 41929 24.03 111632 63.97 174518 4.41
12. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 2475 1.42 3874 2.22 15028 8.61 45066 25.82 108075 61.93 174518 4.39
13. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2362 1.35 3822 2.19 14699 8.42 44617 25.57 109018 62.47 174518 4.39
14. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเนื้อหาวิชา 2380 1.36 3737 2.14 14518 8.32 44338 25.41 109545 62.77 174518 4.40
15. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 2504 1.43 3814 2.19 14626 8.38 42684 24.46 110890 63.54 174518 4.40
16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 2399 1.37 3811 2.18 14851 8.51 44088 25.26 109369 62.67 174518 4.40
17. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 2460 1.41 3700 2.12 14241 8.16 41362 23.70 112755 64.61 174518 4.42
ผลรวมทั้งหมด 42310 1.43 66123 2.23 255057 8.60 747275 25.19 1856041 62.56 2966806 4.39
Chart.