บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

ศิริลักษณ์ สุขเจริญ

ลงทะเบียนเมื่อ
6/12/2561 10:48:30

มุกดา คำลาพิศ

ลงทะเบียนเมื่อ
30/11/2561 15:01:28

ดวงเนตร กุศล

ลงทะเบียนเมื่อ
30/11/2561 15:00:09

อภิญญา ชุ่มอินถา

ลงทะเบียนเมื่อ
29/11/2561 13:53:13

ประสงค์ ทองยู

ลงทะเบียนเมื่อ
29/11/2561 8:57:40

ภิญญาพัชญ์ มหิงสา

ลงทะเบียนเมื่อ
16/11/2561 10:19:57

ศศิประภา รัตนพันธ์

ลงทะเบียนเมื่อ
9/11/2561 11:37:38

เกียรติศักดิ์ ทาสูน

ลงทะเบียนเมื่อ
9/11/2561 11:22:52

กีรติญา สภารัตน์

ลงทะเบียนเมื่อ
9/11/2561 11:19:12

อริยา วงค์ชนินท์

ลงทะเบียนเมื่อ
9/11/2561 11:15:07

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชากา...

คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม...

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

การนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง the ๑๕th Solanaceae conference

การทำพันธุวิศวกรรมขั้นสูง เช่นระบบ CR...

KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการผลิตบัณฑิตฯ

เป็นบทความที่ได้จากการจัดกิจกรรมKM ขอ...

KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ

เป็นบทความที่ได้จากการจัดกิจกรรมKM ขอ...

การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อค...

การใช้คำนำหน้านาม

ในการเขียนหนังสือทางการ โดยเฉพาะในด้า...

วัฒนธรรมจีน

ประเทศจีน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขา พืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูล งานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์
การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [โดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล และ ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์]
การประเมินคอลเลคชันสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์ : การศึกษาเปรียบเทียบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับห้องสมุดอื่น
ดรรชนีและหัวเรื่องสำหรับสารสนเทศภาพยนตร์ : กรณีศึกษา ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-immigrant (Ed) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย