บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

หทัยทิพย์ สินธุยา

ลงทะเบียนเมื่อ
25/9/2560 11:14:54

เกตุ ยศ

ลงทะเบียนเมื่อ
21/9/2560 10:20:22

จิณณ์พัชญ์ชา ธรรมไชย

ลงทะเบียนเมื่อ
21/9/2560 10:08:18

บุญศรี ปัญญาขันธ์

ลงทะเบียนเมื่อ
6/9/2560 8:55:15

บุญประภา จันทร์ทา

ลงทะเบียนเมื่อ
4/9/2560 10:54:24

คัทลียา ใจศรีธิ

ลงทะเบียนเมื่อ
4/9/2560 9:37:08

ปานวาด ศิลปวัฒนา

ลงทะเบียนเมื่อ
1/9/2560 11:19:37

อัศวเทพ คันชิง

ลงทะเบียนเมื่อ
31/8/2560 16:06:20

สุรศักดิ์ กำมะหยี่

ลงทะเบียนเมื่อ
28/8/2560 11:30:59

วิไลพร ไชยคำร้อง

ลงทะเบียนเมื่อ
28/8/2560 11:24:30

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

นิเทศงานสหกิจศึกษา

ทำงาน เรียนรู้ และทำวิจัยที่โรงงาน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

นางบุษบา กาหล

สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

ภาวิณี ชัยวุฒิ

สังกัดงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ สำ...

เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานนโยบา...

เกร็ดความรู้

การประชุมทางวิชาการจุลทรรศน์อาเซียนคร...

KM กลุ่มสายงาน IT

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสายงาน IT

บทความการเข้าร่วมประชุม

งานประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์...

เผยแพร่ความรู้จากการอบรม

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้...

รายงานการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

รายงานความรู้ที่ได้ไปอบรม สัมมนา การน...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร


การเข้าร่วมงานประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
องค์ความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Challenges and opportunities of landscape grass species in Cadmium Removal for Sustainable stormwater management
รายงานองค์ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมในการศึกษายีนของพืชและการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์

บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย