โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะอาคารเรียน 80 ปี
Smart Classroom
วันที่เริ่มต้น 04/07/2559 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 08/07/2559 เวลา 15:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานอธิการบดี สาขา/กอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการติดตั้ง Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งเป็นอาคารใหม่ ที่มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ ICT ขึ้น เพื่อการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ผู้ดูแลห้อง สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 210 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล