โครงการฝึกอบรม "ตกแต่งเว็บไซต์ให้รองรับอุปกรณ์มือถือสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บเทมเพลต"
Responsive Web Design
วันที่เริ่มต้น 22/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานอธิการบดี สาขา/กอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใหม่ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานอธิการบดี และรองรับอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ
ตลอดจนการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศและทักษะด้าน ICT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศและทักษะด้าน ICT ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน สู่ความเป็นมืออาชีพและ E-University รวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานอย่างหนึ่ง ที่จะนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น GO-Eco U.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 261 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   43 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การตกแต่งเว็บไซต์ให้รองรับอุปกรณ์มือถือสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บเทมเพลต" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล