โครงการฝึกอบรม "Skype for Business พลิกรูปแบบการสื่อสารและการทำงานร่วมกันขององค์กร"
MS Lync
วันที่เริ่มต้น 03/08/2559 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 03/08/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 80-309 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานอธิการบดี สาขา/กอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานอธิการบดี 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุงและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสำนักงานอธิการบดี บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนมีการส่งเสริม การใช้งานระบบ MS Lync เพื่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารได้ทางหนึ่ง เนื่องจาก ระบบ MS Lync สามารถติดตั้งได้ทั้งอุปกรณ์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ MS Lync สามารถทำได้ แม้ไม่ได้อยู่ในสำนักงาน ทั้งในรูปแบบส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงใช้ในการจัดการประชุมออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   16 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล