โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี
Website
วันที่เริ่มต้น 25/08/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานอธิการบดี สาขา/กอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี เป็นจุดศูนย์กลางข้อมูลเว็บไซด์ ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในสำนักงานอธิการบดี อันประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 13 หน่วยงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดีให้มีข้อมูลที่ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหารือ กำหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล หาแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม และมาตรการการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล