โครงการอบรมสัมมนาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
วันที่ข่าว 17/06/2559    
น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/06/2559
เปิดอ่าน: 710 ครั้ง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์อินทรีย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้แทนจากสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ และการรับรองวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์”, คุณนงคราญ มหาวัง ผู้แทนจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานและการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์” และจัดเสวนา เรื่อง “การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองอินทรีย์” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกจริง เป็นผู้ร่วมเสาวนา และ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง