กองอาคารและสถานที่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
วันที่ข่าว 12/06/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/06/2560
เปิดอ่าน: 491 ครั้ง

 

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารที่สูง” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องข้าวห้อมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และรองอธิการบดี อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม

ทั้งนี้มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 150 คน โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารที่สูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)" โดยคุณสิงหนาท ราชภัฑลักษณ์ วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่อง "การเตรียมรับสถานการณ์จริง หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว" โดยจ.ส.อ.แสนพล แก้วหร่าย วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม "ภาคปฎิบัติตามสถานการณ์จำลอง การฝึกซ้อมแผนและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจากอาคารสูง" เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจริง เช่น วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นดินไหว การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีการดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในอาคารสูง รวมทั้งการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรมในครั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง