สัมมนาโครงการ"การพัฒนาจิตบริการแบบไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ"
วันที่ข่าว 19/06/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/06/2560
เปิดอ่าน: 470 ครั้ง

 

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งอาจารย์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมสัมมนาโครงการ"การพัฒนาจิตบริการแบบไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ" ภายใต้แนวคิดหลัก “CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยนำเสนอการดำเนินโครงการแผนงาน"การพัฒนาจิตบริการแบบไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ" ซึ่งมีการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นในหัวข้อ ดังนี้
1. การรับรู้อัตลักษณ์จิตบริการแบบไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์จิตบริการแบบไทยในการให้ (หรือออกแบบ) บริการของธุรกิจ โดย ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. สมรรถนะโดดเด่นจิตบริการแบบไทยสำหรับพนักงานบริการ โดย ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การบริหารและขับเคลื่อนองค์การให้มีความสามรถในการแข่งขันด้วยจิตบริการแบบไทย โดย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลังจากจบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อสุดท้าย อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการลงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ โรงแรมดุสิตปรินเชส จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง