กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับประเทศ
วันที่ข่าว 16/08/2560    
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/08/2560
เปิดอ่าน: 558 ครั้ง

 

ในวันศุกร์ที่11 สิงหาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ โดยผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายประคอง ยอดหอม รองประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณทรงศักดิ์ ควรคิด จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คุณสุประกิจ ทองดี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คุณศรีนวล สุขสด จาก บริษัทไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. คุณพวงพันธ์ ศรีทอง จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี และ
ได้ทำการเยี่ยมชมหน่วยงาน กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอิงคศรีกสิกร)
จากนั้นทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จึงได้สรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง