มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559
วันที่ข่าว 04/09/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04/09/2560
เปิดอ่าน: 660 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 ท่าน ซึ่งนอกจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในทุกมิติ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือสำนักประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับการประเมินในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง