การตรวจเยี่ยมเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก
วันที่ข่าว 25/09/2560    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/09/2560
เปิดอ่าน: 349 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา ตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบรับรองปริญญา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานสภาวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งกระบวนการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ประกอบการ บัณฑิต และนักศึกษา การตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์จากบัณฑิต ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนิทรรศการ และอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา
และเมื่อเวลา 16.00 น. สภาสถาปนิกนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สรุปผลการตรวจเยี่ยม “ผ่านการพิจารณารับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก”

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง