มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการ Reform มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗ สู่ ๒๕๗๗ “1934-2034 MJU Centennial Scenario”
วันที่ข่าว 27/11/2560    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2560
เปิดอ่าน: 570 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนใกล้เคียง และตัวแทนเกษตรกร รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน เข้าร่วมโครงการ Reform มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗ สู่ ๒๕๗๗ “1934-2034 MJU Centennial Scenario” เพื่อรับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลงานตามพันธกิจหลัก ผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา กำหนดทิศทาง วางเป้าหมายในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ตามแผนการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้สู่ปี ค.ศ.2034

ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม หลังจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งจะมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงได้จัดทำพิมพ์เขียวแสดงกรอบภาพรวมและแนวทางการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้สู่ปี ค.ศ.2034 โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากโครงการในครั้งนี้ ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง