มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วันที่ข่าว 28/11/2560    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2560
เปิดอ่าน: 465 ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ในพิธีลงนามบันทึกตกลงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยมีนายวีระยุทธ แสนสุข ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ สมาคมวิชาชีพวิทยุ - โทรทัศน์ภาคประชาชน ซึ่งในปีนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึง ประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพสื่อมวลชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง และ กิจการโทรทัศน์

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และผู้สนใจการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ www.mjuradio.com โทรศัพท์หมายเลข 053-873038-9 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง