ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลพิเศษ เพื่อพัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
16ครั้ง 21 มิ.ย. 60,00:00น.
TOR ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์และการใช้งานและสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
35ครั้ง 09 มิ.ย. 60,00:00น.
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์และการใช้งานสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
54ครั้ง 01 มิ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องครัวเคลื่อนที่ จำนวน 2 ระบบ
50ครั้ง 30 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อสายพันธุ์ไส้เดือนดิน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
58ครั้ง 25 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการแข่งขัน และเพื่อสุขภาพ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
87ครั้ง 17 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์บริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
63ครั้ง 16 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารหอพัก 10 อาคาร จำนวน 1 ชุด
89ครั้ง 08 พ.ค. 60,00:00น.
แบบรูปรายการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
74ครั้ง 27 เม.ย. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด
74ครั้ง 26 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครัวเคลื่อนที่จำนวน 2 ระบบ
84ครั้ง 20 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
255ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือนกินขยะขนาด 500 ตร.ม. จำนวน 8 โรง
80ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างตลาดอินทรีย์
91ครั้ง 07 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
102ครั้ง 29 มี.ค. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
453ครั้ง 06 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
701ครั้ง 02 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วเหล็กโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
144ครั้ง 24 ก.พ. 60,00:00น.
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
175ครั้ง 22 ก.พ. 60,00:00น.
TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
189ครั้ง 21 ก.พ. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำชุดสาธิตการเลี้ยงหนอน BSF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
136ครั้ง 15 ก.พ. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลป์
161ครั้ง 04 ม.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
223ครั้ง 18 พ.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
212ครั้ง 08 พ.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
247ครั้ง 31 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
213ครั้ง 28 ต.ค. 59,00:00น.
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตลานจอดรถ
171ครั้ง 18 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตโรงจอดรถ
171ครั้ง 11 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนักศึกษา
149ครั้ง 11 ต.ค. 59,00:00น.
สรุปราคางานปรับปรุงห้องโถงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
136ครั้ง 06 ต.ค. 59,00:00น.
12