ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6ครั้ง 19 ต.ค. 60,00:00น.
TOR จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
8ครั้ง 19 ต.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฏิทิน ไดอารี่และส.ค.ส. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
49ครั้ง 12 ต.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (11 เดือน) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15ครั้ง 11 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 รายการ (11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22ครั้ง 10 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25ครั้ง 06 ต.ค. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
26ครั้ง 03 ต.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
47ครั้ง 02 ต.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
327ครั้ง 15 ก.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสำนักงานอธิการบดี ปี 2561
95ครั้ง 05 ก.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอากกลุ่มหอพัก ปี 61 ราคากลาง บันทึกขออนุมัติแผนการจัดจ้าง TOR
80ครั้ง 05 ก.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
62ครั้ง 31 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
62ครั้ง 30 ส.ค. 60,00:00น.
แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยและเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
73ครั้ง 30 ส.ค. 60,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสนอ.และหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ 61
30ครั้ง 30 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
58ครั้ง 29 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศ TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมราคากลาง
39ครั้ง 28 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัย
63ครั้ง 28 ส.ค. 60,00:00น.
เงื่อนไขสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561
117ครั้ง 22 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
52ครั้ง 22 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
57ครั้ง 22 ส.ค. 60,00:00น.
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยนานาชาติ
87ครั้ง 10 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร
92ครั้ง 10 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มของหอพักนักศึกษา
287ครั้ง 26 ก.ค. 60,00:00น.
สอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง "การออกแบบอาหารเชิงนวัตกรรมและเทคนิคการปรุงประกอบอาหารแนวใหม่อย่างมีส่วนร่วม"
54ครั้ง 20 ก.ค. 60,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานอธิการบดี
70ครั้ง 19 ก.ค. 60,00:00น.
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการสื่อความหมาย,สื่อสิงพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
52ครั้ง 18 ก.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 60 ชั่วโมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
56ครั้ง 14 ก.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
59ครั้ง 14 ก.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารหอพัก 10 อาคาร จำนวน 1 ชุด
52ครั้ง 13 ก.ค. 60,00:00น.
12