ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยนานาชาติ
30ครั้ง 10 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร
32ครั้ง 10 ส.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มของหอพักนักศึกษา
261ครั้ง 26 ก.ค. 60,00:00น.
สอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง "การออกแบบอาหารเชิงนวัตกรรมและเทคนิคการปรุงประกอบอาหารแนวใหม่อย่างมีส่วนร่วม"
31ครั้ง 20 ก.ค. 60,00:00น.
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานอธิการบดี
35ครั้ง 19 ก.ค. 60,00:00น.
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการสื่อความหมาย,สื่อสิงพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
27ครั้ง 18 ก.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 60 ชั่วโมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
33ครั้ง 14 ก.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
32ครั้ง 14 ก.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารหอพัก 10 อาคาร จำนวน 1 ชุด
30ครั้ง 13 ก.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์บริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
41ครั้ง 07 ก.ค. 60,00:00น.
การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด
85ครั้ง 06 ก.ค. 60,00:00น.
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์
59ครั้ง 27 มิ.ย. 60,00:00น.
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลพิเศษ เพื่อพัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
57ครั้ง 21 มิ.ย. 60,00:00น.
TOR ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์และการใช้งานและสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
75ครั้ง 09 มิ.ย. 60,00:00น.
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์และการใช้งานสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
94ครั้ง 01 มิ.ย. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องครัวเคลื่อนที่ จำนวน 2 ระบบ
88ครั้ง 30 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อสายพันธุ์ไส้เดือนดิน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
105ครั้ง 25 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการแข่งขัน และเพื่อสุขภาพ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
133ครั้ง 17 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์บริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
107ครั้ง 16 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารหอพัก 10 อาคาร จำนวน 1 ชุด
127ครั้ง 08 พ.ค. 60,00:00น.
แบบรูปรายการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
92ครั้ง 27 เม.ย. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด
103ครั้ง 26 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครัวเคลื่อนที่จำนวน 2 ระบบ
119ครั้ง 20 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
295ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือนกินขยะขนาด 500 ตร.ม. จำนวน 8 โรง
106ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างตลาดอินทรีย์
102ครั้ง 07 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
117ครั้ง 29 มี.ค. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
472ครั้ง 06 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
720ครั้ง 02 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วเหล็กโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
160ครั้ง 24 ก.พ. 60,00:00น.
12