ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12ครั้ง 23 พ.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
40ครั้ง 15 พ.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
27ครั้ง 15 พ.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์และการใช้งานสนับสนุนทางเทคนิค
14ครั้ง 11 พ.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงราวกันตกหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42ครั้ง 11 พ.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
41ครั้ง 30 เม.ย. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มงานอาคารสำนักงานอธิการบดี
62ครั้ง 20 เม.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอด LED 620 หลอด
95ครั้ง 18 เม.ย. 61,00:00น.
ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
186ครั้ง 05 มี.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่1)
621ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2)
142ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1)
121ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องบดอาหาร
102ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 3)
76ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 3)
36ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 2)
19ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 4)
27ครั้ง 28 ก.พ. 61,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
71ครั้ง 21 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
153ครั้ง 20 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
126ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
106ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพร้อมทาสีอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
123ครั้ง 08 ก.พ. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคาร
109ครั้ง 03 ก.พ. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
113ครั้ง 25 ม.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
105ครั้ง 19 ม.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
124ครั้ง 08 ม.ค. 61,00:00น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำในพื้นทื่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์เอกสาร
145ครั้ง 29 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างระบบน้ำในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย
155ครั้ง 25 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจร้านอาหารพร้อมครุภัณฑ์
170ครั้ง 20 ธ.ค. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (Solar Rooftop) ขนาด 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
154ครั้ง 14 ธ.ค. 60,00:00น.
12