ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการแข่งขัน และเพื่อสุขภาพ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32ครั้ง 17 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์บริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24ครั้ง 16 พ.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอาคารหอพัก 10 อาคาร จำนวน 1 ชุด
48ครั้ง 08 พ.ค. 60,00:00น.
แบบรูปรายการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
56ครั้ง 27 เม.ย. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด
52ครั้ง 26 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครัวเคลื่อนที่จำนวน 2 ระบบ
63ครั้ง 20 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
203ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือนกินขยะขนาด 500 ตร.ม. จำนวน 8 โรง
53ครั้ง 19 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างตลาดอินทรีย์
80ครั้ง 07 เม.ย. 60,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
85ครั้ง 29 มี.ค. 60,00:00น.
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
427ครั้ง 06 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
680ครั้ง 02 มี.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วเหล็กโรงอาหารเทิดกสิกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
124ครั้ง 24 ก.พ. 60,00:00น.
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
149ครั้ง 22 ก.พ. 60,00:00น.
TOR งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
160ครั้ง 21 ก.พ. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำชุดสาธิตการเลี้ยงหนอน BSF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
117ครั้ง 15 ก.พ. 60,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลป์
139ครั้ง 04 ม.ค. 60,00:00น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
194ครั้ง 18 พ.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
183ครั้ง 08 พ.ย. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
225ครั้ง 31 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
197ครั้ง 28 ต.ค. 59,00:00น.
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตลานจอดรถ
156ครั้ง 18 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตโรงจอดรถ
153ครั้ง 11 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนักศึกษา
130ครั้ง 11 ต.ค. 59,00:00น.
สรุปราคางานปรับปรุงห้องโถงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
126ครั้ง 06 ต.ค. 59,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโถงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
118ครั้ง 04 ต.ค. 59,00:00น.
TOR จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสนอ.ปี 60 (1 พย. 59 - 30 กย. 60) 11 เดือน
134ครั้ง 21 ก.ย. 59,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
124ครั้ง 21 ก.ย. 59,00:00น.
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารจำนวน 6 หลัง
123ครั้ง 15 ก.ย. 59,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์แยกสารชนิด HPLC
122ครั้ง 15 ก.ย. 59,00:00น.
12