ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร และ กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560
100ครั้ง 26 มิ.ย. 60,00:00น.
โครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
36ครั้ง 26 มิ.ย. 60,00:00น.
งานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
297ครั้ง 23 มิ.ย. 60,00:00น.
Ms.Zhang Pei Dong ที่ปรึกษาด้านเศษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้แทนรัฐบาลจีนมาเยือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
137ครั้ง 23 มิ.ย. 60,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 2”
122ครั้ง 23 มิ.ย. 60,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับ GreenConnex ร่วมพัฒนากิจกรรม Organic Food Journey 3: The Soy Story ณ บ้านดอนเจียง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
219ครั้ง 21 มิ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว จัดโครงการ “Asian Association of Agricultural Colleges and Universities” (AAACU)
274ครั้ง 20 มิ.ย. 60,00:00น.
สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
154ครั้ง 20 มิ.ย. 60,00:00น.
สัมมนาโครงการ"การพัฒนาจิตบริการแบบไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ"
193ครั้ง 19 มิ.ย. 60,00:00น.
การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
224ครั้ง 16 มิ.ย. 60,00:00น.
การจัดพิธีมอบใบประกาศคุณให้แก่คณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก การเข้าร่วมแสดงประกวดผลงานการประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรม
192ครั้ง 16 มิ.ย. 60,00:00น.
โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
229ครั้ง 15 มิ.ย. 60,00:00น.
กองอาคารและสถานที่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
231ครั้ง 12 มิ.ย. 60,00:00น.
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2560
170ครั้ง 12 มิ.ย. 60,00:00น.
“PGS กาแฟอินทรีย์ แห่งแรกของเชียงใหม่”
187ครั้ง 12 มิ.ย. 60,00:00น.
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1”
280ครั้ง 09 มิ.ย. 60,00:00น.
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ(แม่โจ้) 7 มิ.ย.60 ลูกแม่โจ้ร่วมรำลึกความเป็นมา คารวะบรรพบุรุษ
343ครั้ง 08 มิ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 82
346ครั้ง 08 มิ.ย. 60,00:00น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับคณาจารย์นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
142ครั้ง 08 มิ.ย. 60,00:00น.
ศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมใจเจิมหน้าน้องใหม่ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 82 สู่อ้อมอกแม่
504ครั้ง 07 มิ.ย. 60,00:00น.
ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ปีการศึกษา 2560
559ครั้ง 06 มิ.ย. 60,00:00น.
กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมสร้างจิตสำนักการใช้พลังงานในสำนักงาน พร้อมเดินหน้าสำนักงานสีเขียว (Green office)
166ครั้ง 06 มิ.ย. 60,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการ “แม่โจ้ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมภายใน - ภานนอกมหาวิทยาลัย”
341ครั้ง 05 มิ.ย. 60,00:00น.
The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2017)
308ครั้ง 03 มิ.ย. 60,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
350ครั้ง 02 มิ.ย. 60,00:00น.
รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เข้าเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์
300ครั้ง 01 มิ.ย. 60,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
286ครั้ง 31 พ.ค. 60,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิ YMCA สถาบันการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งลาว (Lao National Institute of Tourism and Hospitality – LANITH) และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพระบาง
210ครั้ง 31 พ.ค. 60,00:00น.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
177ครั้ง 31 พ.ค. 60,00:00น.
ผู้ว่าเชียงใหม่ ต้อนรับและให้กำลังใจน้องใหม่แม่โจ้ งานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 82 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2560
255ครั้ง 31 พ.ค. 60,00:00น.
1234