รายงานผลปฏิบัติงาน
2561
รายงานหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3.88 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.0587
เฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักรวม : 4.0587
มิติที่ 1
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 : 2.1430
มิติที่ 2
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 : 0.9146
มิติที่ 3
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 : 0.6639
มิติที่ 4
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 : 0.3372

สำนักงานอธิการบดี

ไม่มีข้อมูล

คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร 94.73 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.2228 ลงนามรับรองผล
บริหารธุรกิจ 60.61 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.6071 ลงนามรับรองผล
วิทยาศาสตร์ 94.98 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.3504 ลงนามรับรองผล
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 84.80 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.8462 ลงนามรับรองผล
พัฒนาการท่องเที่ยว 81.08 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.2802 ลงนามรับรองผล
ศิลปศาสตร์ 77.91 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.0697 ลงนามรับรองผล
เศรษฐศาสตร์ 97.63 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.2774 ลงนามรับรองผล
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 93.32 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9392 ลงนามรับรองผล
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 96.32 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.2616 ลงนามรับรองผล
สารสนเทศและการสื่อสาร 78.08 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.7317 ลงนามรับรองผล
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 91.26 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.9262 ลงนามรับรองผล

วิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 71.59 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.4006 ลงนามรับรองผล
บัณฑิตวิทยาลัย 75.83 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.9918 ลงนามรับรองผล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 93.22 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.8903 ลงนามรับรองผล

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 73.27 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.0190 ลงนามรับรองผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 63.52 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.8468 ลงนามรับรองผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 87.57 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.0587 ลงนามรับรองผล

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 90.00 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.3817 ลงนามรับรองผล
สำนักหอสมุด 94.94 % ถ่วงน้ำหนักรวม 4.1662 ลงนามรับรองผล
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 74.75 % ถ่วงน้ำหนักรวม 3.1821 ลงนามรับรองผล