รายงานผลปฏิบัติงาน
2561
รายงานหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2.17 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.2099
เฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักรวม : 2.2099
มิติที่ 1
ถ่วงน้ำมิติที่ 1 : 1.1766
มิติที่ 2
ถ่วงน้ำมิติที่ 2 : 0.5379
มิติที่ 3
ถ่วงน้ำมิติที่ 3 : 0.3419
มิติที่ 4
ถ่วงน้ำมิติที่ 4 : 0.1535

สำนักงานอธิการบดี

ไม่มีข้อมูล

คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร 41.12 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9092 ลงนามรับรองผล
บริหารธุรกิจ 14.80 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.8631 ลงนามรับรองผล
วิทยาศาสตร์ 23.78 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.0989 ลงนามรับรองผล
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 37.36 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.7347 ลงนามรับรองผล
พัฒนาการท่องเที่ยว 20.16 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.9651 ลงนามรับรองผล
ศิลปศาสตร์ 17.69 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.8297 ลงนามรับรองผล
เศรษฐศาสตร์ 29.90 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.5569 ลงนามรับรองผล
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 33.54 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9035 ลงนามรับรองผล
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 38.24 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.3551 ลงนามรับรองผล
สารสนเทศและการสื่อสาร 48.31 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9855 ลงนามรับรองผล
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 35.47 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.2470 ลงนามรับรองผล

วิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 43.74 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.0746 ลงนามรับรองผล
บัณฑิตวิทยาลัย 3.90 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.4117 ลงนามรับรองผล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 46.67 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.9917 ลงนามรับรองผล

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 23.05 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.8362 ลงนามรับรองผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 8.40 % ถ่วงน้ำหนักรวม 0.7317 ลงนามรับรองผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 51.38 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.2099 ลงนามรับรองผล

สำนัก

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 49.59 % ถ่วงน้ำหนักรวม 2.3863 ลงนามรับรองผล
สำนักหอสมุด 25.00 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.6808 ลงนามรับรองผล
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 25.00 % ถ่วงน้ำหนักรวม 1.0714 ลงนามรับรองผล