ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล   อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
  Mr. Pongsak Ruamsap
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-02-2540 ข้าราชการอาจารย์ - 577
-รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน :  5200 ext. 193
E - Mail :  pongsak@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
MASTER OF ARTS (English Literature) The University of Warwick วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -
ตอนที่ 3 การประชุม
ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
3/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 20-02-2560
๒/๒๕๖๐ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 31-01-2560
1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 11-01-2560
๑๓/๒๕๕๙ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 22-12-2559
9/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 14-12-2559
12/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 11-11-2559
8/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 02-11-2559
11/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 19-10-2559
7/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 05-10-2559
10/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 21-09-2559
9/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 31-08-2559
6/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 05-08-2559
8/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 28-07-2559
5/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 07-07-2559
7/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 15-06-2559
ตอนที่ 4 ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับ..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการด..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในการจัด..
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การบรรยายหัวข้อ การจัดทำตำราให้มีคุณภาพอย่างไร..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการแลกปเลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 5 KPI 6 -หมวดที่ 6-7..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 3 KPI 2-3 - หมวดที่ 4 KPI 5..
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม พ.ร.บ บำเหน็จบำนาญข้า..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx สำหรับอาจารย์ประจำวิชา..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]   แผ่นดินเดียวกัน แต่เหมือนอยู่คนละโลก;วาระการวิจัยเพื่ออนาคต..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..
ตอนที่ 7 นวตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
รายชื่อโครงการ
09116 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4
08904 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ
08903 : โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษและการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
08945 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 11 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 หนังสือคำสั่ง
รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 36/2555 (1216 )คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขที่คำสั่ง : 29/2555 (1214 )คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลขที่คำสั่ง : 23/2555 (1212 )คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 15/2555 (1208 )คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 11/2555 (1207 )คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4"
เลขที่คำสั่ง : 9/2555 (1205 )คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2555 (1201 )คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
เลขที่คำสั่ง : 004/2555 (1200 )คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 55/2554 (729 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 13 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูล