ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
Assoc. Prof. Dr.Jukkaphong Poungngamchuen
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ วิชาการ 573
-ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ภายใน :  3294-5
E - Mail :  jukkaphong@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Rural Development) Central Luzon State University (CLSU)  ฟิลิปปินส์
Central Luzon State University (CLSU)  Philippines
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ไทย
National Institue of Development Administration  Thailand
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ไทย
Ramkhamhaeng University  Thailand
-
ตอนที่ 3 การประชุม
ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
7/2559 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 20-12-2559
3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ 15-12-2559
๙/๒๕๕๙ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 28-11-2559
๓/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป 25-11-2559
๒๑/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 22-11-2559
2/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร 17-11-2559
1/2559 : การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17-11-2559
11/2559 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 11-11-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานปณิธานกษัตริย์นักเกษตร 09-11-2559
๒๐/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 09-11-2559
6/2559 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 02-11-2559
๘/๒๕๕๙ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 31-10-2559
๑๙/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 26-10-2559
5/2559 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ 18-10-2559
1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ 14-10-2559
123
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการด..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA รุ่น QAC1-1..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Q..
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การบรรยายหัวข้อ การจัดทำตำราให้มีคุณภาพอย่างไร..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน Tier 1..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA (รุ่น QAC 3-1)..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   การสัมมนา "การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์กรประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]   โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556..
123
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่องานวิจัย
มจ.1-60-003 : การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกกัญชงทดแทนข้าวโพดในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน
มจ.1-59-044 : การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
มจ.1-59-081 : การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของเกษตรกรจังหวัดลำพูน
สวพ.-58-001 : ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
สวพ.-57-003 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงและทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
มจ.1-57-014.1 : การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-022 : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-047 : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040.3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สกว.-57-021.1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช.-56-006.1 : การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มจ.1-56-025 : การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046 : การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046.1 : คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
12
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่อโครงการ
07839: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
06237: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
06239: โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
06630: โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
04679: โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
04650: โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
05264: ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
04649: โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา
01962: โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
01983: โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
00640: นำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ตอนที่ 12 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 13 หนังสือคำสั่ง
รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1861/2559 (2479 )แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
เลขที่คำสั่ง : - (2451 )แต่งตั้งคณะทำงานโครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 1653/2559 (2445 )แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 1652/2559 (2444 )แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 582/2559 (2443 )แต่งตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนา MJU Brand
เลขที่คำสั่ง : 614/2559 (2438 )แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : - (2351 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (วิศวกรรมพลังงานทดแทน)
เลขที่คำสั่ง : - (2347 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คณะวิทยาศาสตร์)
เลขที่คำสั่ง : - (2341 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 (วิทยาลัยพลังงานทดแทน)
เลขที่คำสั่ง : - (2331 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 (คณะศิลปศาสตร์)
เลขที่คำสั่ง : - (2330 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อังกฤษ นิเทศศาสตร์บูรณาการ พัฒนาสังคมฯ)
เลขที่คำสั่ง : - (2329 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ Site Visit
เลขที่คำสั่ง : - (2309 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภายภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
เลขที่คำสั่ง : 8-4-2559 (2266 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ site visit
เลขที่คำสั่ง : 013/2559 (2258 )แต่งตั้งคณะทำงานในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรัยญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
123
ตอนที่ 14 ผลงานทางวิชาการ
รายการบทความ
[ หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.) ] ตำรา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท