ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ พวงงามชื่น
  Assoc. Prof. Dr. Jukkaphong Poungngamchuen
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ วิชาการ 573
-ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ภายใน :  3294-5
E - Mail :  jukkaphong@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Rural Development) Central Luzon State University (CLSU) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -
ตอนที่ 3 การประชุม
ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
2/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 14-02-2560
๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 08-02-2560
3/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามอยพ่อ กษัตริเกษตร 01-02-2560
1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 01-02-2560
๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙) 31-01-2560
๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป 27-01-2560
4/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ 26-01-2560
๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 25-01-2560
1/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 24-01-2560
1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน 24-01-2560
1/2560 : การประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-01-2560
๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 23-01-2560
1/2560 : ประชุมคณะทำงานศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 20-01-2560
๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙) 13-01-2560
๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 11-01-2560
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน "โครงการอภิปรายระบบสารสนเทศการประ..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตา..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับ..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการด..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA รุ่น QAC1-1..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Q..
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การบรรยายหัวข้อ การจัดทำตำราให้มีคุณภาพอย่างไร..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน Tier 1..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA (รุ่น QAC 3-1)..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
ตอนที่ 7 นวตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่องานวิจัย
มจ.1-60-003 : การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกกัญชงทดแทนข้าวโพดในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน
มจ.1-59-044 : การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
มจ.1-59-081 : การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของเกษตรกรจังหวัดลำพูน
สวพ.-58-001 : ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
สวพ.-57-003 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงและทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
มจ.1-57-014.1 : การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-022 : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-047 : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040.3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สกว.-57-021.1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
OT-56-011 : การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
OT-56-010 : การจัดการสวนส้มสายน้ำผึ้งของเกษตรกรในลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่
OT-56-009 : สื่อที่มีอิทธิพลและกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-080 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่อโครงการ
07839: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
06237: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
06239: โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
06630: โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
04679: โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
04650: โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
05264: ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
04649: โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา
01962: โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
01983: โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
00640: นำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ตอนที่ 11 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 หนังสือคำสั่ง
รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1861/2559 (2479 )แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
เลขที่คำสั่ง : 1653/2559 (2445 )แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 582/2559 (2443 )แต่งตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนา MJU Brand
เลขที่คำสั่ง : - (2347 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คณะวิทยาศาสตร์)
เลขที่คำสั่ง : - (2330 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อังกฤษ นิเทศศาสตร์บูรณาการ พัฒนาสังคมฯ)
เลขที่คำสั่ง : - (2329 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ Site Visit
เลขที่คำสั่ง : 8-4-2559 (2266 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ site visit
เลขที่คำสั่ง : 013/2559 (2258 )แต่งตั้งคณะทำงานในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรัยญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : ไม่มีเลขที่ (2062 )แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก”
เลขที่คำสั่ง : 1468/2556 (1720 )แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ 047/2555 (1368 )แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี (ภาคปกติ)
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งที่ 059/2555 (1332 )แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งที่ 059/2555 (1331 )แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งที่ 048/2555 (1324 )แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี (ภาคสมทบ)
เลขที่คำสั่ง : 116/2555 (1317 )แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งที่ 184/2555 (1303 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งที่ 038/2555 (1292 )แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี
เลขที่คำสั่ง : คำสั่งที่ 038/2555 (1290 )คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี
เลขที่คำสั่ง : - (995 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2554
เลขที่คำสั่ง : 2299/2554 (685 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2554
ตอนที่ 13 ผลงานทางวิชาการ
รายการบทความ
[ หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.) ] ตำรา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท