ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
Assoc. Prof. Dr.Jukkaphong Poungngamchuen
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-08-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ วิชาการ 573
-ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ภายใน :  3294-5
E - Mail :  jukkaphong@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Rural Development) Central Luzon State University (CLSU)  ฟิลิปปินส์
Central Luzon State University (CLSU)  Philippines
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ไทย
National Institue of Development Administration  Thailand
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ไทย
Ramkhamhaeng University  Thailand
-
ตอนที่ 3 การประชุม
ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
๑๙/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 26-10-2559
5/2559 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ 18-10-2559
1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ 14-10-2559
๕/๒๕๕๙ : หารือเตรียมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ 12-10-2559
๑๘/๒๕๕๙ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 10-10-2559
5/2559 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 21-09-2559
6/2559 : การประชุมเตรียมการจัดงาน The 11th CRISU-CUPT International Conference 16-08-2559
5-2559 : ประชุมคณะกรรมการจัดงาน The 11th CRISU-CUPT International Conference 01-07-2559
4/2559 : ประชุมเตรียมการจัดงาน The 11th CRISU-CUPT International Conference 01-06-2559
3/2559 : การประชุมเตรียมการจัดงาน The 11th CRISU-CUPT International Conference 12-05-2559
4/2557 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 19-09-2557
๓/๒๕๕๗ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 16-07-2557
๒/๒๕๕๗ : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 03-03-2557
1/2557 : การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ 29-01-2557
2/2556 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25-12-2556
12
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA รุ่น QAC1-1..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Q..
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การบรรยายหัวข้อ การจัดทำตำราให้มีคุณภาพอย่างไร..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน Tier 1..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   อบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA (รุ่น QAC 3-1)..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   การสัมมนา "การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์กรประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน..
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]   โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556..
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า..
123
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่องานวิจัย
มจ.1-59-044 : การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
มจ.1-59-081 : การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะของเกษตรกรจังหวัดลำพูน
สวพ.-58-001 : ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
มจ.1-57-014.1 : การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-022 : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
มจ.1-57-047 : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-57-040.3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สกว.-57-021.1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช.-56-006.1 : การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มจ.1-56-025 : การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046 : การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-046.1 : คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-56-080 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
OT-56-009 : สื่อที่มีอิทธิพลและกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
12
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่อโครงการ
07839: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
06237: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาการพัฒนาส่งเสริมฯ
06239: โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
06630: โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
04679: โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
04650: โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
05264: ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
04649: โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา
01962: โครงการนำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
01983: โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
00640: นำนักศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ตอนที่ 12 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 13 หนังสือคำสั่ง
รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (2351 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (วิศวกรรมพลังงานทดแทน)
เลขที่คำสั่ง : - (2347 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คณะวิทยาศาสตร์)
เลขที่คำสั่ง : - (2341 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 (วิทยาลัยพลังงานทดแทน)
เลขที่คำสั่ง : - (2331 )ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 (คณะศิลปศาสตร์)
เลขที่คำสั่ง : - (2330 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อังกฤษ นิเทศศาสตร์บูรณาการ พัฒนาสังคมฯ)
เลขที่คำสั่ง : - (2329 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ Site Visit
เลขที่คำสั่ง : - (2309 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภายภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
เลขที่คำสั่ง : 8-4-2559 (2266 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับการประเมินหลักสูตรแบบ site visit
เลขที่คำสั่ง : 013/2559 (2258 )แต่งตั้งคณะทำงานในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรัยญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : - (2221 )แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2556
เลขที่คำสั่ง : 1079/2558 (2069 )แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานและรับรองผลการประเมินระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557
เลขที่คำสั่ง : ไม่มีเลขที่ (2062 )แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก”
เลขที่คำสั่ง : 1972/2557 (1798 )แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557
เลขที่คำสั่ง : 1468/2556 (1720 )แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : 075/2557 (1599 )แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
123
ตอนที่ 14 ผลงานทางวิชาการ
รายการบทความ
[ หนังสือ/ตํารา/งานแปล/งานรับใช้สังคม (ที่ใช้ขอ ผศ./รศ./ศ.) ] ตำรา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท