ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล   นาย อุดม ปาวิน
  Mr. Udom Pavin
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
21-03-2520 ลูกจ้างประจำช่างฝีมือโรงงาน - 141
ไม่มีข้อมูล
โทรศัพท์ภายใน :  
E - Mail :  Udomp@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ประถมศึกษา (ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย) โรงเรียนบ้านหนองมะจับ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ตอนที่ 3 การประชุม
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 4 ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การเสวนาแนวปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของเจ้าหน้า..
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4 (เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลก..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการเรียนรู้และจะปฏิ่บัติตามรอยพระยุคลบาท สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยแม..
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   การประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   เทคนิค 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาประชาพิจารณ์ SSR ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร..
ตอนที่ 7 นวตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ตอนที่ 11 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 13 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูล