ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล  
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โทรศัพท์ภายใน :  
E - Mail :  
สังกัด :  [department]
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Food Technology) Clemson University -
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
ตอนที่ 4 ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ "..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นประธานกรรมการตรวจและสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ บริษัทข้าวธรรมชาติ จำกัด..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   โครงการอบรม เรื่องการสอนงาน (Cpacjomg) อย่างมีประสิทธิภาพ..
[ ฝึกอบรม, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการอบรมและประกวดการจัดทำบทเรียน e-Book สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการสัมนา การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 และทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารของ..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   สัมมนาวิชาการเรื่อง " เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในสายการผลิตอาหาร"..
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]   อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ..
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมทั่วไป ]   วิทยากรบรรยายเรื่อง "มาตรฐาน GMP กับโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว" ในการจัดอบรมพนักงานห้างห้นส่วนอิสริยะผ..
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]   เสวนารวมพลคนลำไย ครั้งที่ 2..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   โครงการเสวนาพัฒนาการเรียนการสอน..
[ สัมมนา, กิจกรรมทั่วไป ]   เข้าร่วมสัมมนา Product Charaterization Using Moisture Sorption Isotherm..
ตอนที่ 7 นวตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่องานวิจัย
OT-56-002 : การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ
วช.-54-006 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าวเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
สกว.-53-008 : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำใบข้าวหอมอินทรีย์และการเปรียบเทียบสมบัติเชิงชีวเคมีกับน้ำสกัดจากใบข้าวสาลี
วช.-55-010 : การวิจัยอิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มที่รับประทานได้จากมันสำปะหลัง
สวก.-55-002 : การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอนโธไชยานินจากข้าวสีด้วยเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
MTEC-53-001 : การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมลำไย
สกว.-52-009 : การลดการสูญเสียสมบัติการต้านออกซิเดชันของใบข้าวในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มใบข้าวอ่อนอินทรีย์ชนิดผง
OT-52-010 : อิทธิพลของอัลตร้าไวโอเลตต่อสมบัติทางกายภาพของก๋วยเตี๋ยวสด
สกว.-51-008 : ผลของกระบวนการการผลิตข้าวหุงสุกไวต่อสมบัติการต้านออกซิเดชันปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลและปริมาณไฟเตทในข้าวกล้องงอกที่มีสายพันธุ์หอมดำสุโขทัย 2
มจ.1-50-005.6 : กระบวนการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
มจ.1-48-045 : การศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิแดงแบบหุงสุกเร็ว
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ตอนที่ 10 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ตอนที่ 11 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 13 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ผู้ดำเนินการชื่อเรื่องสาขา/หลักสูตรประเภทตำแหน่งแต้ม
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5001501001  : นางพัชรี ปัญญานาค
GENETIC VARIATION AND GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT IN RICE SEED
พืชไร่
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 0
5003303013  : นางสาวศศิธร วรรณมหินทร์
EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON FRESH NOODLE QUALITY DURING STORAGE
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5103303001  : นางสาวณัฐธิดา กาบคำ
A STUDY OF DRYING PROCESS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES IN ORGANIC RICE GRASS EXTRACT
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5103303005  : นางสาววรีภรณ์ ปิติวิวัฒนากุล
-
-
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5203303002  : นายวิศรุต สุวรรณา
PRODUCTION OF PUMPKIN, TARO AND KIDNEY BEAN POWDER AND UTILIZATION IN BAKERY PRODUCTS
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ กรรมการ 0
5203303003  : นางสาวสุพรรณิภา กันธิมา
Effect of Glycerol and Potassium sorbate on Properties of Tapioca Starch Films Treated with Ultraviolet Radiation
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5203306001  : นางสาวภัทรสุดา วงษ์จักร์
HURDLE TECHNOLOGY USING COMBINED UV-MW TECHNIQUE FOR MICROBIAL REDUCTION IN DRIED LONGAN FLESH
วิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ กรรมการ 0
5301313002  : นางสาวปณิดา พันธ์ชนะ
THE EFFECT OF ORGANIC FERATILIZERS ON YIELD AND QUALITY OF LONGAN (Dimocarpus Lyongan Lour.) IN HANG DONG DISTRICT CHAINGMAI
ปฐพีศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ กรรมการ 0
5303303001  : นางสาวจันทิมา ทองบุญ
COMPARATIVE STUDY ON PROPERTIES OF RICE GRASS (SUKHOTHAI 1 var.) WITH WHEATGRASS AND BARLEY GRASS FOR DEVELOPMENT OF HEALTH BEVERAGES
เทคโนโลยีทางอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5503308010  : นางสาวมิ่งขวัญ ทองกลาง
PRODUCTION OF MODIFIED RICE STARCH AND UTILIZATION IN FROZEN KANOHM SA LEE (THAI STEAMED EGG CAKE)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ กรรมการ 0
5503308011  : นางสาวศศิณัฏฐชาดาค์ สุวรรณอังกูร
Effects of extrusion conditions on properties of crispy brown rice
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5503308013  : นางสาวฉัตรชฎา แก้วเมืองมา
EFFECTS OF ULTRASONIC AND ULTRAVIOLET ON QUALITIES OF YOUNG RICE LEAF (VAR. SUKHOTHAI 1) EXTRACTS
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ ประธาน 3
5603308001  : นางสาวปฐวี โรจนแพทย์
Effect of fiber and rice seedling extract on physical and antioxidant properties of Gluten-free bread
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ กรรมการ 0