ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด
Dr.Jirachai Yomkerd
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ วิชาการ 655
ไม่มีข้อมูล
โทรศัพท์ภายใน :  
E - Mail :  jirachai@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ไทย
Maejo University  Thailand
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไทย
Chiang Mai University  Thailand
-
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ไทย
Maejo University  Thailand
-
ตอนที่ 3 การประชุม
ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
8/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 26-10-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา 21-09-2559
7/2559 : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 14-09-2559
6/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 08-08-2559
5/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 28-06-2559
3/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประชุมคณาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 26-05-2559
4/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 18-05-2559
3/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 16-03-2559
๔/๒๕๕๙ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 12-02-2559
๓/๒๕๕๙ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 12-02-2559
2/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 11-02-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 08-02-2559
๓/๒๕๕๙ : คณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ 03-02-2559
1/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 25-01-2559
๒/๒๕๕๙ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 20-01-2559
12345
ตอนที่ 4 ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]   วิทยากรโครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   วิทยากรอบรมโ๕รงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   อนาคตอุดมศึกษา บุคลากรสุขใจ อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557 "กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, พัฒนาชนบท ]   การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การใ้ชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, การวางแผนและพัฒนา ]   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฎิบัติ..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]   คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   การจัดการกลุ่มและการสร้างเครือข่าย..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   Q อาสา การผลิตพืชอาหาร ตามข้อกำหนด GAP..
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]   โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเยาวชน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง..
1234
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่องานวิจัย
มจ.1-60-028 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
มจ.2-59-062 : รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-59-050.2 : การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
มจ.2-58-034 : แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
มจ.3-57-032 : การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านขนแตะ ตำบล ดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.2-54-095 : บทบาทผู้นำชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
มจ.2-54-096 : ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ที่มีต่อบาทบาทสตรี
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ตอนที่ 12 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 13 หนังสือคำสั่ง
รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 39/2558 (1949 )แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง "SAFSeN-ASEAN Smart Farmers : REGIONAL CARNIVAL"
เลขที่คำสั่ง : 17/2555 (1935 )แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
เลขที่คำสั่ง : 19/2555 (1932 )แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการทายาทสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : 35/2555 (1921 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 71/2555 (1896 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 65/2555 (1892 )แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปัจฉิมนิเทศ : เปิดโลกสิงห์ไพรสู่ชุมชน
เลขที่คำสั่ง : 49/2556 (1869 )แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 15/2557 (1863 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
เลขที่คำสั่ง : 29/2556 (1856 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
เลขที่คำสั่ง : 27/2556 (1852 )แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินบทความหัวข้อ กล้วยไม้ ธรรมมะ การศึกษา และประชาธิปไตย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพันธุ์กล้วยไม้ไทย
เลขที่คำสั่ง : 331/2557 (1695 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : 3/2555 (1553 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 1067/2556 (1481 )แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 19/2555 (1395 )แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการทายาทสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : 17/2555 (1392 )แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
12
ตอนที่ 14 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูล