ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล   อ. ดร. จิระชัย ยมเกิด
  Dr. Jirachai Yomkerd
วันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่ง
03-09-2550 พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ วิชาการ 655
ไม่มีข้อมูล
โทรศัพท์ภายใน :  
E - Mail :  jirachai@mju.ac.th
ตอนที่ 2 การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ตอนที่ 3 การประชุม
ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
3/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามอยพ่อ กษัตริเกษตร 01-02-2560
2/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร" 10-01-2560
1/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2560 29-12-2559
4/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 21-12-2559
8/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 26-10-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา 21-09-2559
7/2559 : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 14-09-2559
6/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 08-08-2559
5/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 28-06-2559
3/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประชุมคณาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 26-05-2559
4/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 18-05-2559
3/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 16-03-2559
๔/๒๕๕๙ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 12-02-2559
๓/๒๕๕๙ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 12-02-2559
2/2559 : การประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 11-02-2559
ตอนที่ 4 ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]   ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2558..
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]   วิทยากรโครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง..
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]   โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   วิทยากรอบรมโ๕รงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม..
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]   อนาคตอุดมศึกษา บุคลากรสุขใจ อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า..
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]   โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2557 "กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้น..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, พัฒนาชนบท ]   การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]   การใ้ชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน์..
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, การวางแผนและพัฒนา ]   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฎิบัติ..
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]   คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2556..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   การจัดการกลุ่มและการสร้างเครือข่าย..
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]   Q อาสา การผลิตพืชอาหาร ตามข้อกำหนด GAP..
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]   โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเยาวชน..
ตอนที่ 7 นวตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
รายชื่องานวิจัย
มจ.1-60-028 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
มจ.2-59-062 : รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.1-59-050.2 : การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
มจ.2-58-034 : แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
มจ.3-57-032 : การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านขนแตะ ตำบล ดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มจ.2-54-096 : ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ที่มีต่อบาทบาทสตรี
มจ.2-54-095 : บทบาทผู้นำชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ตอนที่ 11 ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 หนังสือคำสั่ง
รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 125/2559 (2641 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ "ผูกข้อต่อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2558
เลขที่คำสั่ง : 530/2559 (2391 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
เลขที่คำสั่ง : 331/2557 (1695 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : 3/2555 (1553 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 1067/2556 (1481 )แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
เลขที่คำสั่ง : 19/2555 (1395 )แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการทายาทสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2555
เลขที่คำสั่ง : 17/2555 (1392 )แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิต 84 พระบัณฑิต 84 พรรษา ถวายองค์ราชัน
เลขที่คำสั่ง : 2555 (1075 )แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการด้านการให้คำปรึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านการจัดหางาน ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 27/2554 (843 )แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสู่รั้วอินทนิล สำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554
เลขที่คำสั่ง : 59/2555 (837 )แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรี สามัคคีน้องพี่ ครั้งที่ 3/2554
เลขที่คำสั่ง : 24/2553 (831 )แต่งตั้งคณทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 8/2554 (829 )แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการวิจัยการบริหารดพื่อการพัฒนา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 38/2554 (827 )ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 24/2553 (793 )แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลับยริหารศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 38/2554 (635 )ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตอนที่ 13 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูล