วันที่ทำกิจกรรม
ถึง
หน่วยงาน
http://www.erp.mju.ac.th/personRpt3.aspx?ds=01.10.2560&de=30.09.2561
ที่ รายการ จำนวนบุคลากรทั้งหมด รวมจำนวนครั้งที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน จำนวนครั้งเฉลี่ย ที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน ค่าคะแนน
(1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = (3)*5
1 สำนักงานอธิการบดี 297.0 131 0.44 2.21
1 กองกลาง 43.0 10 0.23 1.16
2 กองการเจ้าหน้าที่ 25.0 0 0.00 0.00
3 กองคลัง 37.0 3 0.08 0.41
4 กองแผนงาน 17.0 0 0.00 0.00
5 กองวิเทศสัมพันธ์ 5.0 0 0.00 0.00
6 กองกิจการนักศึกษา 40.0 24 0.60 3.00
7 กองอาคารและสถานที่ 34.0 5 0.15 0.74
8 กองสวัสดิการ 27.0 0 0.00 0.00
9 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15.0 33 2.20 5.00
10 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 13.0 13 1.00 5.00
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 26.0 23 0.88 4.42
12 สำนักงานตรวจสอบภายใน 8.0 2 0.25 1.25
13 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6.0 18 3.00 5.00
2 สำนักหอสมุด 35.0 1 0.03 0.14
3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 54.0 0 0.00 0.00
4 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 27.0 0 0.00 0.00