วันที่ทำกิจกรรม
ถึง
หน่วยงาน
http://www.erp.mju.ac.th/personRpt3.aspx?ds=01.10.2560&de=30.09.2561
ที่ รายการ จำนวนบุคลากรทั้งหมด รวมจำนวนครั้งที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน จำนวนครั้งเฉลี่ย ที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน ค่าคะแนน
(1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = (3)*5
1 สำนักงานอธิการบดี 297.0 231 0.78 3.89
1 กองกลาง 43.0 18 0.42 2.09
2 กองการเจ้าหน้าที่ 24.0 10 0.42 2.08
3 กองคลัง 37.0 4 0.11 0.54
4 กองแผนงาน 18.0 2 0.11 0.56
5 กองวิเทศสัมพันธ์ 5.0 0 0.00 0.00
6 กองกิจการนักศึกษา 40.0 29 0.73 3.63
7 กองอาคารและสถานที่ 34.0 8 0.24 1.18
8 กองสวัสดิการ 27.0 0 0.00 0.00
9 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15.0 78 5.20 5.00
10 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 13.0 29 2.23 5.00
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 26.0 28 1.08 5.00
12 สำนักงานตรวจสอบภายใน 8.0 2 0.25 1.25
13 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6.0 23 3.83 5.00
2 สำนักหอสมุด 35.0 1 0.03 0.14
3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 55.0 46 0.84 4.18
4 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 27.0 0 0.00 0.00