ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     25/10/2560 9:32:00

ดูเอกสาร
รายการ จัดหาโดยวิธี งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     30/1/2561 9:20:00
e-bidding 870,240 ดูเอกสาร ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
คุณลักษณะเฉพาะ
ไม่มีเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร
ประกวดราคาเช่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
  คณะบริหารธุรกิจ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     22/1/2561 9:16:00
e-bidding 1,296,000 ดูเอกสาร ประกาศ ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 18 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     23/11/2560 9:25:00
e-bidding 495,000 ดูเอกสาร ประกาศ
ปปช.
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9
  กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     10/11/2560 09:28:00
คัดเลือก 1,018,600 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศ ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
ประกวดราคาค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     5/10/2560 9:59:00
e-bidding 2,568,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะสถาปัตย์ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     5/10/2560 9:55:00
e-bidding 170,000 ดูเอกสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 9 หลัง
  งานพัสดุ กองคลัง  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 15:58:00
e-bidding 990,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร
สอบราคาจ้างเหมาทำวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปี 2561
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 15:07:00
สอบราคา 1,012,500 ดูเอกสาร ประกาศ
รายละเอียด
แบบปปช.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
  งานพัสดุ กองคลัง  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 15:58:00
e-bidding 4,586,700 ดาวน์โหลด แบบปปช. ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร