ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     25/10/2560 9:32:00

ดูเอกสาร
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ ประจำปีที่ผ่านมา
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/7/2561 10:40:00
ดูเอกสาร
ดูเอกสาร
รายการ จัดหาโดยวิธี งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผ้าใบคลุมโครงสร้างโดม สนามวังซ้าย
 กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 10:03:00
e-bidding 3,927,600 ดาวน์โหลด ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงเก็บวัสดุและเครื่องมือการเกษตร
  กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     13/9/2561 13:09:00
e-bidding 1,307,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด    
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     28/8/2561 9:14:00
e-bidding 2,331,620 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
แบบรูปรายการ
งวดงาน
ดาวน์โหลด    
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 67 ชุด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     23/8/2561 11:24:00
e-bidding 1,670,500 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด    
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำปฎิทินไดอารี่และส.ค.ส.ประจำปี 2562
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     2/10/2561 9:43:00
e-bidding 800,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคากลุ่มอาคารสำนักงานอธิการดี
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/7/2561 14:40:00
e-bidding 6,000,000   ดาวน์โหลด          
งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้านทิศเหนืออาคารอำนวย ยศสุข
   
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/7/2561 11:11:00
1,000,000 ดาวน์โหลด            
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  กองอาคารและสถานที่  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     19/7/2561 11:00:00
2,491,792 ดาวน์โหลด            
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ฯ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     20/7/2560 11:00:00
e-bidding 3,744,000   ประกาศ
ราคากลาง
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาพร้อมทาสีอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
  กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์    
e-bidding 8,840,500 ดาวน์โหลด ปปช.
ประกาศ
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
จ้างเหมาทำถุงบรรจุผักและทำสติ๊กเกอร์โลโก้ โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมดารอาหารและยา(อย.)
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์    
e-bidding 537,500 ดาวน์โหลด ปปช.
ประกาศ
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์    
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     30/1/2561 9:20:00
e-bidding 870,240 ดูเอกสาร ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
คุณลักษณะเฉพาะ
ไม่มีเอกสาร ดูเอกสาร ดูเอกสาร ราคาต่ำสุด  
ประกวดราคาเช่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
  คณะบริหารธุรกิจ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     22/1/2561 9:16:00
e-bidding 1,296,000 ดูเอกสาร ประกาศ ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร    
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 18 รายการ
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     23/11/2560 9:25:00
e-bidding 495,000 ดูเอกสาร ประกาศ
ปปช.
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
จ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9
  กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     10/11/2560 09:28:00
คัดเลือก 1,018,600 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศ ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร    
ประกวดราคาค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     5/10/2560 9:59:00
e-bidding 2,568,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
รายละเอียด
เอกสารประกวดราคา
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะสถาปัตย์ฯ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     5/10/2560 9:55:00
e-bidding 170,000 ดูเอกสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 9 หลัง
  งานพัสดุ กองคลัง  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 15:58:00
e-bidding 990,000 ดาวน์โหลด ประกาศ
ราคากลาง
ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร    
สอบราคาจ้างเหมาทำวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปี 2561
  สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 15:07:00
สอบราคา 1,012,500 ดูเอกสาร ประกาศ
รายละเอียด
แบบปปช.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ราคาต่ำสุด  
จ้างเหมาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
  งานพัสดุ กองคลัง  
  น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์     15/9/2560 15:58:00
e-bidding 4,586,700 ดาวน์โหลด แบบปปช. ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร ไม่มีเอกสาร