ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สำนักงานอธิการบดี จำนวนโครงการ 7  โครงการ
13104 โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
ไม่มีข้อมูล
12889 โครงการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา และทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก+รอบมหกรรม)
ดร. ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
นาย พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นางสาว อนงค์ ไชยแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13425 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2)
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 75,000.00  บาท
12551 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
นาง สมพร แรกชำนาญ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
12624 โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
ผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 27  โครงการ
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
อาจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
12998 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12958 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-prodect)
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,250,000.00  บาท
13560 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
อาจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 110,000.00  บาท
12952 โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12956 โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,632,100.00  บาท
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12959 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์
อาจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12960 โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12999 โครงการฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13124 โครงการสร้างบัณฑิตเกษตรอินทรีย์พันธ์ุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลักสูตรระยะสั้น
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
11832 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11850 โครงการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
11848 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
11849 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 327,300.00  บาท
12014 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
12015 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11239 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสตรอเบอรี่และการผลิตผักปลอดภัยในระบบโรงเรือนและระะบบปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,860,100.00  บาท
11236 โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 18,879,700.00  บาท
11237 โครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชในระบบ Smart Organic Faming ต้นทุนต่ำ
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 23,781,300.00  บาท
11238 โครงการยกระดับการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farm)
อาจารย์ ภรนาลินท์ สิงหบำรุง
งบประมาณแผ่นดิน  : 8,471,300.00  บาท
11240 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (2 อำเภอ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,342,300.00  บาท
11270 โครงการการจัดการทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,000,000.00  บาท
11518 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 797,300.00  บาท
11878 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุไม้ผลบนพื้นที่สูงโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12020 โครงการนำร่องพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาง นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
12021 โครงการฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
บริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 24  โครงการ
12898 บริการวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12905 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
13126 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
12902 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 36,710.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 140,000.00  บาท
12903 การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 85,000.00  บาท
12900 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 62,100.00  บาท
12901 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 84,000.00  บาท
12904 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,000.00  บาท
12894 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
12735 ลงทุนให้ดี เศรษฐีวันหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000.00  บาท
12567 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 16
อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 157,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 38,000.00  บาท
11575 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
12653 อบรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,100.00  บาท
12512 การเสริมสร้างเครือข่ายชาวนาแบบมีส่วนร่วม สู่ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11572 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
12166 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
11571 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
12025 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 21,600.00  บาท
12050 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 463,000.00  บาท
11735 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนทางการเกษตรด้วยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยละเอียด
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 10,293,700.00  บาท
11675 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,080,000.00  บาท
11576 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 15
อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 154,300.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 15,000.00  บาท
11256 สานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 236,808.00  บาท
11253 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 44  โครงการ
13059 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและผลิตไม้ผลพันธุ์ดีแบบผสมผสาน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13071 โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
13076 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13065 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 603,100.00  บาท
13433 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดีเพื่อบริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13055 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,500,000.00  บาท
13056 โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13062 โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดีบริการให้แก่เกษตรกร
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13069 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13070 โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 702,900.00  บาท
13073 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13074 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,344,800.00  บาท
13075 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,155,760.00  บาท
13127 โครงการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า”
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13431 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้า
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย นิตย์ มงคลสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13435 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และบริการพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาย บุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13072 โครงการแปลงสาธิตเกษตรแบบธรรมชาติ(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
12704 โครงการพัฒนาเกษตรล้านนา(เกษตรทฤษฎีใหม่) 35 ไร่
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,000,000.00  บาท
11642 โครงการงานบริการวิชาการเกษตรอินทรีย์ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 833,100.00  บาท
12283 โครงการพัฒนาระบบการผลิตลิ้นจี่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 170,600.00  บาท
11713 โครงการรวบรวม อนุรักษ์และปลูกคัดเลือกไม้ผลพันธุ์ดีสุ่ชุมชน (ลำไย มะม่วง น้อยหน่า)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11636 โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผลิตไม้ผลพันธุ์ดีแบบผสมผสาน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
11639 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
11640 โครงการแม่โจ้แฟร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
11633 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
น.ส. วารี ระหงษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
11645 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 235,000.00  บาท
11606 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธฺุ์ดีเพื่อให้บริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11638 โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดีบริการให้แก่เกษตรกร
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11643 โครงการพัฒนาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
น.ส. วารี ระหงษ์
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณเงินรายได้  : 1,642,640.00  บาท
11644 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
11706 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,730,800.00  บาท
11710 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย นิตย์ มงคลสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11711 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาง รัตนา ศรีวิชัย
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11715 โครงการรวบรวมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงพันธุ์/รวบรวมพันธุ์ โดยนักวิจัย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
12282 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกรรายย่อย
นาย ไพศาล โพธินาม
นาย วัชชิรพล ทาเบี้ยว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12284 โครงการรวบรวมพันธฺุ์ไม้ผลเพื่อปรับปรุงพันธุ์และบริการพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาย บุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
11707 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,100,000.00  บาท
11635 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11634 โครงการฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้(แม่โจ้:ศาสตร์แห่งลำไย)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
11708 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
11709 โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
11714 โครงการผลิตพืชทนแล้งและไม้อวบน้ำ
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
12018 โครงการให้คำปรึกษา บริการข้อมูลเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่
น.ส. พิมลสิริ แสงสุวรรณ
นาง วิไล เจริญอรุณวัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 254,000.00  บาท
11632 โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai Development Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
น.ส. วารี ระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 800,000.00  บาท
วิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
13169 โครงการส่งเสริม การผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
13171 โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชันบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13172 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13174 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล๊อกซีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
11990 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 330,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 493,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
11298 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิดภัณฑ์ชุมชน
น.ส. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11301 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11297 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
น.ส. พิชณิชา นิปุณะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
11300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 28  โครงการ
13317 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13314 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13315 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13316 กลั่นน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13320 ผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13321 แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์
อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13378 ฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
12464 บริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
11898 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11893 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11890 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างประกอบและการใช้งานอุปกรณ์ระบบหลอดไฟ LED และระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกดอกเบญจมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11892 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11897 การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11891 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
11896 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11899 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรกร
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11894 ผลิตถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
11895 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
11900 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำสมุนไพรที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
อาจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11422 การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,422,500.00  บาท
11423 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,860,100.00  บาท
11289 การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm)
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 17,050,000.00  บาท
11292 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันระบบการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง ไปใช้ปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ และยกระดับการส่งออกลำไยสด
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
11361 โครงการฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
11250 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาดอาหารอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,500,000.00  บาท
11291 การส่งเสริมการใช้งานระบบการให้น้ำการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ราคาถูกสำหรับพื้นที่ปลูกพืชผักแบบแปลงยกร่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,000,000.00  บาท
11293 การจัดการเมืองสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 10,000,000.00  บาท
11294 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง
รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 22  โครงการ
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13280 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรให้แก่เกษตรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
12736 โครงการ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 10,101.00  บาท
12632 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน Green Organic Eco และโครงการพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 777,000.00  บาท
12519 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการลักษณะเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,010.00  บาท
12431 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12442 โครงการฐานเรียนรู้การเจือจางน้ำเชื้อสุกร
นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
12387 โครงการศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 141,000.00  บาท
12306 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 58,000.00  บาท
12034 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12036 โครงการการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
11773 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,100.00  บาท
11790 โครงการพัฒนาแปลงปลูกมะเกี๋ยงและเข้าร่วมเสนอผลงานโครงการพระราชดำริฯ
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
11765 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านและช่องทางการจัดจำหน่ายแก่กลุ่มวิสาหกิจรักษ์สมุนไพรทุ่งศรี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
11500 โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อื่นๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในถ้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 209,200.00  บาท
11362 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000,000.00  บาท
11421 โครงการพัฒนา Smart Farmers เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการผลิตของเกษตรแปลงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 24,913,300.00  บาท
11466 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 27  โครงการ