แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
วันที่
ถึง
ค้นหา
รายการข้อมูล
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
51,180,300.00 74,009,255.00 38,984,672.00 55,078,694.85
รวมทั้งหมด : 125,189,555.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
30,056,492.00 8,928,180.00 32,865,966.40 22,212,728.45
รวมทั้งหมด : 94,063,366.85
ที่งานวิจัยจำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมดจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%)วิทย์ฯมนุษย์ฯ
 จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด : 125,209,555.00
เงินที่ได้รับ 94,023,366.85 62,922,458.40 31,100,908.45
1
 • งบประมาณภายในสถาบัน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559
  จำนวน 289,700.00 บาท
รวม 289,700.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (40)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
115,880.00
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ ดร.พัชรี อินธนู (30)
วิทยาศาสตร์
86,910.00
เงินที่ได้รับ 202,790.00 202,790.00 0.00
2
 • งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  จำนวน 556,000.00 บาท
รวม 556,000.00 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
278,000.00
นางสาว วรรษมล เลิศจตุรานนท์ (25)
นอก : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย กฤษณุ ฐีติโภคา (25)
นอก : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เงินที่ได้รับ 278,000.00 278,000.00 0.00
3
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน งบประมาณของหน่วยงาน
  จำนวน 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท
นายณรงค์ โยธิน (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เงินที่ได้รับ 1,000.00 0.00 1,000.00
4
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน งบประมาณของหน่วยงาน
  จำนวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
8,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เงินที่ได้รับ 8,000.00 0.00 8,000.00
5
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
6
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
7
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
8
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
9
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
10
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
11
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 12,000.00 บาท
รวม 12,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง (100)
วิทยาศาสตร์
12,000.00
เงินที่ได้รับ 12,000.00 12,000.00 0.00
12
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (75)
วิทยาศาสตร์
262,500.00
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น (20)
วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ (5)
วิทยาศาสตร์
17,500.00
เงินที่ได้รับ 280,000.00 280,000.00 0.00
13
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 210,100.00 บาท
รวม 210,100.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (100)
ผลิตกรรมการเกษตร
210,100.00
เงินที่ได้รับ 210,100.00 210,100.00 0.00
14
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผน่ดินแม่โจ้
  จำนวน 300,000.00 บาท
รวม 300,000.00 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (75)
ผลิตกรรมการเกษตร
225,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (25)
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
75,000.00
เงินที่ได้รับ 300,000.00 300,000.00 0.00
15
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 150,000.00 บาท
รวม 150,000.00 บาท
อาจารย์ศมลวรรณ วรกาญจน์ (100)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
150,000.00
เงินที่ได้รับ 150,000.00 150,000.00 0.00
16
มจ.1-60-005 สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ : 30/9/2559 - 1/10/2560
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 315,000.00 บาท
รวม 315,000.00 บาท
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา (25)
ผลิตกรรมการเกษตร
78,750.00
นายปรีชา รัตนัง (25)
ผลิตกรรมการเกษตร
นายสมชาย อารยพิทยา (25)
สำนักงานอธิการบดี
อนุกิจ เสาร์แก้ว (25)
นอก : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินที่ได้รับ 78,750.00 78,750.00 0.00
17
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบปรัมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (75)
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
262,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (25)
วิทยาศาสตร์
87,500.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
18
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 337,600.00 บาท
รวม 337,600.00 บาท
นายสมชาย อารยพิทยา (35)
สำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น (35)
ผลิตกรรมการเกษตร
118,160.00
อนุกิจ เสาร์แก้ว (30)
นอก : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินที่ได้รับ 118,160.00 118,160.00 0.00
19
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (60)
วิทยาศาสตร์
210,000.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล (20)
วิทยาศาสตร์
วันวิสาห์ มูลหล้า (20)
นอก : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เงินที่ได้รับ 210,000.00 210,000.00 0.00
20
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 346,500.00 บาท
รวม 346,500.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
311,850.00
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
17,325.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
17,325.00
เงินที่ได้รับ 346,500.00 0.00 346,500.00
21
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (100)
ผลิตกรรมการเกษตร
350,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
22
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินอม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
175,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
70,000.00
อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
52,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
52,500.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
23
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 330,000.00 บาท
รวม 330,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (70)
วิทยาศาสตร์
231,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส (15)
วิทยาศาสตร์
49,500.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (15)
วิทยาศาสตร์
49,500.00
เงินที่ได้รับ 330,000.00 330,000.00 0.00
24
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (100)
วิทยาศาสตร์
350,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
25
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (60)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
210,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ (20)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70,000.00
อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
26
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ (80)
วิทยาศาสตร์
280,000.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ (20)
วิทยาศาสตร์
เงินที่ได้รับ 280,000.00 280,000.00 0.00
27
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 130,000.00 บาท
รวม 130,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ (70)
วิทยาศาสตร์
91,000.00
อาจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม (30)
วิทยาศาสตร์
39,000.00
เงินที่ได้รับ 130,000.00 130,000.00 0.00
28
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 300,000.00 บาท
รวม 300,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด (100)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
300,000.00
เงินที่ได้รับ 300,000.00 300,000.00 0.00
29
มจ.1-60-018 การเปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อำเภอดอกคำใต้และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
วันที่ดำเนินการ : 1/10/2559 - 30/9/2560
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 265,800.00 บาท
รวม 265,800.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน (50)
เศรษฐศาสตร์
132,900.00
อาจารย์ ดร.เก นันทะเสน (50)
เศรษฐศาสตร์
132,900.00
เงินที่ได้รับ 265,800.00 0.00 265,800.00
30
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์ (60)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
210,000.00
อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย (20)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70,000.00
อาจารย์ศมลวรรณ วรกาญจน์ (20)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
31
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง (100)
วิทยาศาสตร์
350,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
32
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 150,000.00 บาท
รวม 150,000.00 บาท
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (50)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (20)
วิทยาศาสตร์
30,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ (15)
ผลิตกรรมการเกษตร
22,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (15)
ผลิตกรรมการเกษตร
22,500.00
เงินที่ได้รับ 75,000.00 75,000.00 0.00
33
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า (65)
วิทยาศาสตร์
227,500.00
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร (35)
วิทยาศาสตร์
122,500.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
34
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 300,000.00 บาท
รวม 300,000.00 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน (70)
เศรษฐศาสตร์
210,000.00
นายอัศวิน เผ่าอำนวยวิทย์ (30)
นอก : นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เงินที่ได้รับ 210,000.00 0.00 210,000.00
35
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 280,000.00 บาท
รวม 280,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (40)
วิทยาศาสตร์
112,000.00
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร (40)
วิทยาศาสตร์
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล (20)
วิทยาศาสตร์
เงินที่ได้รับ 112,000.00 112,000.00 0.00
36
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมารแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช (50)
ผลิตกรรมการเกษตร
175,000.00
ดร.สุลีรัก อารักษณ์ธรรม (30)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
นางสาวสุนิษา นนทธิ (20)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
เงินที่ได้รับ 175,000.00 175,000.00 0.00
37
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 300,000.00 บาท
รวม 300,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล (70)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
210,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
60,000.00
อาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา (10)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30,000.00
เงินที่ได้รับ 300,000.00 0.00 300,000.00
38
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จำนวน 297,000.00 บาท
รวม 297,000.00 บาท
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.จิระชัย ยมเกิด (100)
พัฒนาการท่องเที่ยว
297,000.00
เงินที่ได้รับ 297,000.00 0.00 297,000.00
39
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 100,000.00