แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
ปี
ตั้งแต่วันที่
ถึง
ค้นหา
URL
http://www.erp.mju.ac.th/researchQAMoneyNew2.aspx?year=2559&ds=1/8/2559&de=11/6/2560
รายการข้อมูล
#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจำนวนงานวิจัยจำนวนเงินสนันสนุนงานวิจัยจำนวนนักวิจัยจำนวนเงินต่อนักวิจัยคะแนนที่ได้
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมกลุ่มวิทย์ฯ (5คะแนน=60,000 บาท)กลุ่มมนุษย์ฯ (5คะแนน=25,000 บาท)
บาท/คนคำนวณคะแนนบาท/คนคำนวณคะแนน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 267 62,922,458.40 31,100,908.45 94,023,366.85 370.50 265.50 636.00 169,831.20 14.15 5.00 117,140.90 23.43 5.00 4.71
1 ผลิตกรรมการเกษตร 27 9,100,018.80 9,100,018.80 60.5 60.5 150,413.53 12.53 5.00 5.00
2 บริหารธุรกิจ 25 1,907,007.55 1,907,007.55 43.0 43.0 44,349.01 8.87 5.00 5.00
3 วิทยาศาสตร์ 76 20,290,818.50 20,290,818.50 117.5 117.5 172,687.82 14.39 5.00 5.00
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 27 6,663,852.60 6,663,852.60 44.0 44.0 151,451.20 12.62 5.00 5.00
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 1,176,880.00 2,821,000.00 3,997,880.00 45.0 44.5 89.5 26,152.89 2.18 2.18 63,393.26 12.68 5.00 3.59
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 14 1,115,925.00 1,037,000.00 2,152,925.00 12.0 19.0 31.0 92,993.75 7.75 5.00 54,578.95 10.92 5.00 5.00
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10 3,524,946.40 3,524,946.40 24.0 24.0 146,872.77 29.37 5.00 5.00
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 8 2,915,852.50 2,915,852.50 21.0 21.0 138,850.12 27.77 5.00 5.00
9 ศิลปศาสตร์ 12 665,200.00 665,200.00 77.0 77.0 8,638.96 1.73 1.73 1.73
10 เศรษฐศาสตร์ 33 17,939,677.00 17,939,677.00 30.0 30.0 597,989.23 119.60 5.00 5.00
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5 2,109,800.00 2,109,800.00 20.0 20.0 105,490.00 8.79 5.00 5.00
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 9 3,703,200.00 3,703,200.00 20.5 20.5 180,643.90 15.05 5.00 5.00
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 2 290,225.00 290,225.00 7.0 7.0 41,460.71 8.29 5.00 5.00
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 2,437,200.00 2,437,200.00 31.0 31.0 78,619.35 6.55 5.00 5.00
15 บัณฑิตวิทยาลัย 1 875,303.50 875,303.50 2.0 2.0 437,651.75 36.47 5.00 5.00
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 28 15,449,460.00 15,449,460.00 18.0 18.0 858,303.33 71.53 5.00 5.00