แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจำนวนงานวิจัยจำนวนเงินสนันสนุนงานวิจัยจำนวนนักวิจัยจำนวนเงินต่อนักวิจัยคะแนนที่ได้
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมกลุ่มวิทย์ฯ (5คะแนน=60,000 บาท)กลุ่มมนุษย์ฯ (5คะแนน=25,000 บาท)
บาท/คนคำนวณคะแนนบาท/คนคำนวณคะแนน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 439 144,924,219.48 36,682,280.70 181,606,500.18 368.5 259.5 628.0 393,281.46 32.77 5.00 141,357.54 28.27 5.00 4.67
1 ผลิตกรรมการเกษตร 55 38,874,930.00 38,874,930.00 61.5 61.5 632,112.68 52.68 5.00 5.00
2 บริหารธุรกิจ 16 2,242,384.70 2,242,384.70 40.0 40.0 56,059.62 11.21 5.00 5.00
3 วิทยาศาสตร์ 121 30,990,325.28 30,990,325.28 118.5 118.5 261,521.73 21.79 5.00 5.00
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 45 13,508,255.90 13,508,255.90 42.0 42.0 321,625.14 26.80 5.00 5.00
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 51 20,101,495.80 3,345,145.20 23,446,641.00 45.5 46.5 92.0 441,791.12 36.82 5.00 71,938.61 14.39 5.00 5.00
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 20 1,071,560.00 7,634,865.00 8,706,425.00 12.0 16.0 28.0 89,296.67 7.44 5.00 477,179.06 95.44 5.00 5.00
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 2,277,523.00 2,277,523.00 23.0 23.0 99,022.74 19.80 5.00 5.00
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 12 4,123,108.00 4,123,108.00 21.0 21.0 196,338.48 39.27 5.00 5.00
9 ศิลปศาสตร์ 22 1,782,740.00 1,782,740.00 75.0 75.0 23,769.87 4.75 4.75 4.75
10 เศรษฐศาสตร์ 22 14,611,988.80 14,611,988.80 32.0 32.0 456,624.65 91.32 5.00 5.00
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 8 2,368,324.00 2,368,324.00 19.0 19.0 124,648.63 10.39 5.00 5.00
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 20 15,506,046.10 15,506,046.10 23.0 23.0 674,175.92 56.18 5.00 5.00
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 6 664,526.00 664,526.00 6.0 6.0 110,754.33 22.15 5.00 5.00
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 7,702,366.00 7,702,366.00 29.0 29.0 265,598.83 22.13 5.00 5.00
15 บัณฑิตวิทยาลัย 1 98,000.00 98,000.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16 14,702,916.40 14,702,916.40 18.0 18.0 816,828.69 68.07 5.00 5.00