แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจำนวนงานวิจัยจำนวนเงินสนันสนุนงานวิจัยจำนวนนักวิจัยจำนวนเงินต่อนักวิจัยคะแนนที่ได้
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมกลุ่มวิทย์ฯ (5คะแนน=60,000 บาท)กลุ่มมนุษย์ฯ (5คะแนน=25,000 บาท)
บาท/คนคำนวณคะแนนบาท/คนคำนวณคะแนน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 165 33,370,147.00 9,327,098.00 42,697,245.00 371.5 262.5 634.0 89,825.43 7.49 5.00 35,531.80 7.11 5.00 3.51
1 ผลิตกรรมการเกษตร 14 6,740,325.00 6,740,325.00 61.5 61.5 109,598.78 9.13 5.00 5.00
2 บริหารธุรกิจ 6 175,600.00 175,600.00 40.0 40.0 4,390.00 0.88 0.88 0.88
3 วิทยาศาสตร์ 38 11,053,692.00 11,053,692.00 119.5 119.5 92,499.51 7.71 5.00 5.00
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 27 5,603,000.00 5,603,000.00 41.0 41.0 136,658.54 11.39 5.00 5.00
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 28 2,113,870.00 1,805,800.00 3,919,670.00 45.5 48.5 94.0 46,458.68 3.87 3.87 37,232.99 7.45 5.00 4.44
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 8 385,600.00 1,580,040.00 1,965,640.00 12.0 16.0 28.0 32,133.33 2.68 2.68 98,752.50 19.75 5.00 3.84
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 4 2,393,360.00 2,393,360.00 22.0 22.0 108,789.09 21.76 5.00 5.00
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 5 892,240.00 892,240.00 22.0 22.0 40,556.36 8.11 5.00 5.00
9 ศิลปศาสตร์ 13 619,940.00 619,940.00 75.0 75.0 8,265.87 1.65 1.65 1.65
10 เศรษฐศาสตร์ 8 1,438,592.00 1,438,592.00 32.0 32.0 44,956.00 8.99 5.00 5.00
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9,000.00 9,000.00 19.0 19.0 473.68 0.04 0.04 0.04
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2 2,300,000.00 2,300,000.00 23.0 23.0 100,000.00 8.33 5.00 5.00
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 2 421,526.00 421,526.00 7.0 7.0 60,218.00 12.04 5.00 5.00
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 8 5,107,140.00 5,107,140.00 30.0 30.0 170,238.00 14.19 5.00 5.00
15 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00 0.00 2.0 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 57,520.00 57,520.00 18.0 18.0 3,195.56 0.27 0.27 0.27