แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจำนวนงานวิจัยจำนวนเงินสนันสนุนงานวิจัยจำนวนนักวิจัยจำนวนเงินต่อนักวิจัยคะแนนที่ได้
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมกลุ่มวิทย์ฯ (5คะแนน=60,000 บาท)กลุ่มมนุษย์ฯ (5คะแนน=25,000 บาท)
บาท/คนคำนวณคะแนนบาท/คนคำนวณคะแนน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 311 64,261,184.00 18,944,258.00 83,205,442.00 371.5 261.5 633.0 172,977.62 14.41 5.00 72,444.58 14.49 5.00 4.75
1 ผลิตกรรมการเกษตร 34 10,013,500.00 10,013,500.00 61.5 61.5 162,821.14 13.57 5.00 5.00
2 บริหารธุรกิจ 11 858,150.00 858,150.00 40.0 40.0 21,453.75 4.29 4.29 4.29
3 วิทยาศาสตร์ 84 20,635,401.00 20,635,401.00 119.5 119.5 172,681.18 14.39 5.00 5.00
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 35 8,097,170.00 8,097,170.00 41.0 41.0 197,491.95 16.46 5.00 5.00
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 33 7,004,493.00 1,725,800.00 8,730,293.00 45.5 47.5 93.0 153,944.90 12.83 5.00 36,332.63 7.27 5.00 5.00
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 16 771,560.00 7,464,865.00 8,236,425.00 12.0 16.0 28.0 64,296.67 5.36 5.00 466,554.06 93.31 5.00 5.00
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 5 902,072.00 902,072.00 22.0 22.0 41,003.27 8.20 5.00 5.00
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 11 3,353,108.00 3,353,108.00 22.0 22.0 152,414.00 30.48 5.00 5.00
9 ศิลปศาสตร์ 20 1,000,430.00 1,000,430.00 75.0 75.0 13,339.07 2.67 2.67 2.67
10 เศรษฐศาสตร์ 15 2,980,307.00 2,980,307.00 32.0 32.0 93,134.59 18.63 5.00 5.00
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1,183,760.00 1,183,760.00 19.0 19.0 62,303.16 5.19 5.00 5.00
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 15 8,391,630.00 8,391,630.00 23.0 23.0 364,853.48 30.40 5.00 5.00
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 5 659,526.00 659,526.00 7.0 7.0 94,218.00 18.84 5.00 5.00
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 13 6,383,590.00 6,383,590.00 30.0 30.0 212,786.33 17.73 5.00 5.00
15 บัณฑิตวิทยาลัย 1 98,000.00 98,000.00 2.0 2.0 49,000.00 4.08 4.08 4.08
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 9 1,682,080.00 1,682,080.00 18.0 18.0 93,448.89 7.79 5.00 5.00