แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจำนวนงานวิจัยจำนวนเงินสนันสนุนงานวิจัยจำนวนนักวิจัยจำนวนเงินต่อนักวิจัยคะแนนที่ได้
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมกลุ่มวิทย์ฯ (5คะแนน=60,000 บาท)กลุ่มมนุษย์ฯ (5คะแนน=25,000 บาท)
บาท/คนคำนวณคะแนนบาท/คนคำนวณคะแนน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 435 144,233,655.48 36,682,280.70 180,915,936.18 371.5 262.5 634.0 388,246.72 32.35 5.00 139,742.02 27.95 5.00 4.67
1 ผลิตกรรมการเกษตร 55 38,874,930.00 38,874,930.00 61.5 61.5 632,112.68 52.68 5.00 5.00
2 บริหารธุรกิจ 16 2,242,384.70 2,242,384.70 40.0 40.0 56,059.62 11.21 5.00 5.00
3 วิทยาศาสตร์ 120 30,853,525.28 30,853,525.28 120.5 120.5 256,045.85 21.34 5.00 5.00
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 44 13,462,655.90 13,462,655.90 42.0 42.0 320,539.43 26.71 5.00 5.00
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 51 20,101,495.80 3,345,145.20 23,446,641.00 45.5 47.5 93.0 441,791.12 36.82 5.00 70,424.11 14.08 5.00 5.00
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 20 1,071,560.00 7,634,865.00 8,706,425.00 12.0 16.0 28.0 89,296.67 7.44 5.00 477,179.06 95.44 5.00 5.00
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 2,277,523.00 2,277,523.00 23.0 23.0 99,022.74 19.80 5.00 5.00
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 12 4,123,108.00 4,123,108.00 22.0 22.0 187,414.00 37.48 5.00 5.00
9 ศิลปศาสตร์ 22 1,782,740.00 1,782,740.00 75.0 75.0 23,769.87 4.75 4.75 4.75
10 เศรษฐศาสตร์ 22 14,611,988.80 14,611,988.80 32.0 32.0 456,624.65 91.32 5.00 5.00
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7 2,133,760.00 2,133,760.00 19.0 19.0 112,303.16 9.36 5.00 5.00
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 19 15,232,446.10 15,232,446.10 23.0 23.0 662,280.27 55.19 5.00 5.00
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 6 664,526.00 664,526.00 7.0 7.0 94,932.29 18.99 5.00 5.00
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 7,702,366.00 7,702,366.00 30.0 30.0 256,745.53 21.40 5.00 5.00
15 บัณฑิตวิทยาลัย 1 98,000.00 98,000.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16 14,702,916.40 14,702,916.40 18.0 18.0 816,828.69 68.07 5.00 5.00