แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน “ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ปีงบประมาณ 2560
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/60
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Tip and Trick สำหรับ PowerPoint
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ "จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์"
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Microsoft office สำหรับนักศึกษา ICT
แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจของ บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสำรวจพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบเอกสารราชการ E-Doc ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
แบบประเมินความพึงพอใจของ "ผู้ใช้งาน" ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ (www.erp.mju.ac.th)
แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560