แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Microsoft office สำหรับนักศึกษา ICT
แบบสอบถามความพึงพอใจของ บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
test
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ให้บริการ งานสภาคณาจารย์ กงคลัง สำนักงานอธิการบดี