แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2561
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 2/60
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 2/60
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วันที่ 4 ก.พ.61)
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Google apps for Education สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์(1)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Excel สำหรับนักศึกษา ICT วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561