สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารมหาวิทยาลัยที่ท่านคาดหวัง
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Microsoft Office สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกและภายในสำนักงานอธิการบดี ที่มีต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การแข่งขันทักษะประมง
โครงการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 1/61
ประเมินกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน