แบบฟอร์มการค้นหา

ปริญญาตรี
หลักสูตร : นวัตกรรมจัดการธุรกิจประมง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
Doctor of Science in Agriculture (Animal Science) Kyushu Tokai University 31/12/2542 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/12/2528 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 31/12/2525 -
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31/5/2554 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
Master of Science (Fisheries) Auburn University 30/7/2540 -
Master of Science (Medical Microbiology) University of Georgia 5/12/2544 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30/3/2533 -
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5/5/2557 -
3 อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 31/12/2554 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31/12/2549 -
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/5/2555 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/6/2543 -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 13/3/2529 -
5 อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31/12/2553 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31/12/2546 -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 31/12/2536 -
หลักสูตร : ประมง
1 อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/12/2552 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31/12/2536 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31/12/2530 -
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2553 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
Master of Science (Aquaculture) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 31/12/2538 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31/12/2527 -
3 อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Aquaculture) Central Luzon State University (CLSU) 31/12/2549 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/12/2538 -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ประมงน้ำจืด) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 31/12/2533 -
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
Master of Science (Marine and Fisheries Science) มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน 31/12/2533 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/12/2528 -
5 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy (Aquaculture) Central Luzon State University (CLSU) 31/12/2555 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2545 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 31/12/2540 -
ปริญญาโท
หลักสูตร : ประมง
1 อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2553 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2541 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2537 -
2 อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2549 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2544 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2541 -
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29/9/2554 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/12/2540 -
ประกาศนียบัตรบัณฑิต Integrated Fish Farming Institute, Wuxi, Jiangsu province, China 14/3/2555 -
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 14/3/2555 -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 31/12/2536 -
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2551 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2543 -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 31/12/2535 -
5 อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/8/2555 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/6/2546 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/3/2543 -
ปริญญาเอก
หลักสูตร : ประมง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2543 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 31/12/2538 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31/12/2526 -
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Biochemistry) University of Tsukuba 31/12/2545 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/12/2534 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31/12/2529 -
3 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2546 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
Master of Science (Aquaculture) Central Luzon State University (CLSU) 31/12/2530 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31/12/2526 -
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Aquatic Biosciences) Tokyo University of Fisheries 31/12/2545 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31/12/2537 -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2532 -
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษาวันที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2551 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2536 -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31/12/2532 -