สรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในแต่ละปี

รายงานสถิติข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (excel)

รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามประเภทงานที่ทำ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการทำงานตรง/ไม่ตรงสาขา ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บันฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตแยกตามสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี | ระดับปริญญาโท | ระดับปริญญาเอก