หน่วยงานจำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกยังไม่ได้กรอกร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 692 665
27
96.10
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 188 179
9
95.21
วิทยาศาสตร์ 324 316
8
97.53
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 409 390
19
95.35
บริหารธุรกิจ 770 733
37
95.19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 129 122
7
94.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 484 481
3
99.38
พัฒนาการท่องเที่ยว 222 205
17
92.34
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 110 99
11
90.00
เศรษฐศาสตร์ 312 304
8
97.44
ศิลปศาสตร์ 89 88
1
98.88
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 91 91
0
100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร 34 30
4
88.24
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 107 102
5
95.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 185 175
10
94.59
รวม (คน) 4,1463,98016694.59