จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้กรอกแบบสำรวจแยกตามคณะ
คณะ
จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมด
จำนวนผู้กรอก
ยังไม่ได้กรอก
ร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 692 664
28
95.95
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 188 179
9
95.21
วิทยาศาสตร์ 324 314
10
96.91
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 409 389
20
95.11
บริหารธุรกิจ 770 733
37
95.19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 129 122
7
94.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 484 481
3
99.38
พัฒนาการท่องเที่ยว 222 205
17
92.34
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 110 98
12
89.09
เศรษฐศาสตร์ 312 304
8
97.44
ศิลปศาสตร์ 89 88
1
98.88
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 91 91
0
100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร 34 30
4
88.24
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 107 102
5
95.33
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 185 174
11
94.05
รวม(คน)
4,1463,97417294.05