หน่วยงานจำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกยังไม่ได้กรอกร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 618 157
461
25.40
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 180 50
130
27.78
วิทยาศาสตร์ 296 84
212
28.38
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 301 37
264
12.29
บริหารธุรกิจ 1026 240
786
23.39
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 130 14
116
10.77
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 436 60
376
13.76
พัฒนาการท่องเที่ยว 187 35
152
18.72
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 117 32
85
27.35
เศรษฐศาสตร์ 272 21
251
7.72
ศิลปศาสตร์ 184 18
166
9.78
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 120 17
103
14.17
สารสนเทศและการสื่อสาร 43 10
33
23.26
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 79 11
68
13.92
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 172 50
122
29.07
รวม (คน) 4,1618363,32529.07