หน่วยงานจำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกยังไม่ได้กรอกร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 482 156
326
32.37
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 132 50
82
37.88
วิทยาศาสตร์ 182 80
102
43.96
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 294 36
258
12.24
บริหารธุรกิจ 960 240
720
25.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 98 14
84
14.29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 400 58
342
14.50
พัฒนาการท่องเที่ยว 48 34
14
70.83
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 75 31
44
41.33
เศรษฐศาสตร์ 262 21
241
8.02
ศิลปศาสตร์ 170 18
152
10.59
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 99 17
82
17.17
สารสนเทศและการสื่อสาร 36 10
26
27.78
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 28 11
17
39.29
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 125 50
75
40.00
รวม (คน) 3,3918262,56540.00