หน่วยงานจำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกยังไม่ได้กรอกร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 618 586
32
94.82
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 180 172
8
95.56
วิทยาศาสตร์ 296 281
15
94.93
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 301 289
12
96.01
บริหารธุรกิจ 1026 970
56
94.54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 130 123
7
94.62
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 436 421
15
96.56
พัฒนาการท่องเที่ยว 187 178
9
95.19
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 117 104
13
88.89
เศรษฐศาสตร์ 272 257
15
94.49
ศิลปศาสตร์ 184 157
27
85.33
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 120 113
7
94.17
สารสนเทศและการสื่อสาร 43 40
3
93.02
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 79 74
5
93.67
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 172 157
15
91.28
รวม (คน) 4,1613,92223991.28