ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5201501001 จำเริญ พุทธราช
2 5301102421 รัชนีกร ศรีสุข
3 5401102358 ณัฐวรา สอนแก้ว
4 5401102476 อนุพงศ์ ไชยเชษฐ
5 5401123357 นลินนุช สุวรรณกูฏ
6 5401302009 มงคล คุณยศยิ่ง
7 5401417005 เกษมโชค ชูเหมือน
8 5401417009 ศิริลักษณ์ วีรทัต
9 5401417017 มงคล ยองเพชร
10 5406102365 ไพรศัลย์ ภักดีพงษ์
11 5501101374 ศุภกร พันธ์เพ็ชร
12 5501101383 หัสน๊ะ หลีขาว
13 5501102504 อาคม แก้วกอง
14 5501124302 กรรวี ศรีโรจน์
15 5501126336 สุวรรณโฉม ชาตินรินทร์
16 5501313007 ณฐมณ กันธิยะ
17 5501415011 สุพิชญา หมื่นประเสริฐดี
18 5501417002 Khanh Nguyenduy
19 5501417017 พุทธลักษณ์ ไทยทัตกุล
20 5501417022 วรวิทย์ รักษาแก้ว
21 5601101004 ขวัญชัย นราชรัมย์
22 5601101033 วิรัช จรบำรุง
23 5601222010 ชำนาญ รุ่งพีรภัทร
24 5601302022 อิสรพงศ์ หน่อเรือง
25 5601322002 ปุณยวีร์ เกิดศรี
26 5601322008 Chaleune Daoheuang
27 5701101011 ธนพล พันธุขันธ์