ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5310301010 วีรภัทร ผ่องศรี
2 5410101311 เจนจิรา ใบแสง
3 5410101314 ชนาธิป เรืองวงษ์
4 5410101342 นารีวรรณ วรรณสอน
5 5510101013 นฤเบศร์ ชุมทอง
6 5510101313 ขนิษฐา มาทาเม
7 5510301003 ขวัญฤทัย ดวงใจสัก
8 5510301007 ศศินาฏ ปิ่นวัฒนชัย
9 5510501003 พัชราวลัย ศรียะศักดิ์
10 5610101021 สุภาณี แซ่โฮ่
11 5610101025 เอกพันธ์ หนูบำรุง