ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5412101338 ธนบดี สุขแก้ว
2 5412101408 สิทธิศักดิ์ สุวรรณโสภณ
3 5412106333 ธนภูมิ เชื้ออินทร์
4 5412106374 รสสุคนธ์ มะโนเสาร์
5 5412106384 วราภรณ์ โสเพ็ง
6 5512101363 พรหมอารักษ์ บุญโยทก
7 5512102331 ณัชชา สายบุญเคียง
8 5512304003 ภัทร ครรชิตชัย