ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5212101342 นวพล ข้อยุ่น
2 5318102352 สุพงศ์ ฟู่เจริญ
3 5518402009 ทักษิณ ปะวะถา
4 5518402024 วรรธณา อริยะ