ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 4901111309 เฉลิมรัฐ สมุดใจ
2 4901111330 อัศวิน ว่องไว
3 5219101335 อธิป เลขะพันธุ์
4 5319101003 จักรพงษ์ หอมแสง
5 5619301002 ชรัยย์รัชฏ์ บวรวัฒนะ