ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5322301002 วรัญญู มหาวิจิตร
2 5422101028 สุพัฒน์ อยู่เย็น
3 5422101329 ญาณีนุช ชูศิริ
4 5422101395 เวสารัช เจริญวรรณ
5 5422103024 สรเลข กองมะลิ
6 5522101334 ธนภัทร ศิริพงศทัต
7 5522101350 นุจรา จันทนะ
8 5522101415 อรทัย สารอินทร์
9 5522102005 นุสรา ทองรอด
10 5522103006 ชาญณรงค์ เกษตรสุนทร
11 5522301005 วรรณลักษณ์ ถาวร