ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5203104318 ปกรณ์ พิละกันทา
2 5303104342 สุภาวดี วรรณแสน
3 5403105304 จิรพงศ์ วงศ์เจริญสถิตย์
4 5403307002 ภัทรฤทัย คำแสง
5 5503103342 รัตติกาล สว่างยิ่งเจริญ
6 5503307005 พรอนันต์ วงศ์ใหญ่
7 5503307007 วิษณุ ปินตาเชื้อ
8 5503308001 เจนจิรา ผลโภคกุล
9 5503308007 นงลักษณ์ บุญญาศรี