ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5304501001 สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
2 5404103339 มายีตา สาเม๊าะ
3 5404502001 สุลีรัก อารักษณ์ธรรม
4 5504105310 ชัยยันต์ แก้วสำอางค์
5 5504302003 ภัทรวรรณ เกตุเทียน
6 5504303001 ริมฤทัย พุทธวงค์
7 5604302005 สิรินันท์ ทาเจริญ
8 5604303002 วรัญญา วรรณลังกา