ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5104103323 นุชรินทร์ คำมะทิต
2 5304501001 สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
3 5404103339 มายีตา สาเม๊าะ
4 5404502001 สุลีรัก อารักษณ์ธรรม
5 5504102312 ณัฐกานต์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
6 5504105310 ชัยยันต์ แก้วสำอางค์
7 5504302003 ภัทรวรรณ เกตุเทียน
8 5504303001 ริมฤทัย พุทธวงค์
9 5604302005 สิรินันท์ ทาเจริญ
10 5604303002 วรัญญา วรรณลังกา