ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5305101367 รัฐพงศ์ ศรีสวัสดิ์
2 5305501004 จำเนียร บุญมาก
3 5305501028 เอกพิชญ์ ชินะข่าย
4 5405403014 นิพนธ์ กาญจนาพิศาล
5 5405403020 เพ็ญนภา กุลจารุอมร
6 5405403026 วีรพงษ์ บรรพตรุ่งรัตน์
7 5405403033 สานิต ปู่ลู
8 5505101314 จักรพันธ์ ธรรมสอน
9 5505101337 ธงไทย น้อยเจริญ
10 5505101377 มณีพรรณ ขมเลิศรส
11 5505101395 วิริยะ เทพจันตา
12 5505104368 พิชญานิน อินมณเฑียร
13 5505104422 อัญชัญ ดัดดิษฐ
14 5505201331 ภัทรา อิทธิพัทธนันท์
15 5505204313 ณัฐพงศ์ เพชรคง
16 5505303003 ธรณินทร์ เสนานิมิตร
17 5505403006 ชนัดดา ธีรวราบุตร
18 5505403008 ทินกร ศรีลา
19 5505403010 นิสา เผดียงพันธ์พงศ์