ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5304106313 ชัยสุวรรณ อนุการ
2 5406101312 จิราวรรณ พลพิทักษ์
3 5406101332 ธนัชชนก รัตนตรัยภักดี
4 5406102313 กัลญวีร์ ใจเมือง
5 5406102326 ณฐพรสรวง กังสกุล
6 5406103356 พิสิฐ ปัญญา
7 5406105343 นพพร บัวชู
8 5406401009 ชัชวาล มีกิจ
9 5406401039 สมชาย สุจา
10 5414101386 สุรวดี ทองศิริ
11 5506101402 ศิริรัตน์ ขัตติวงค์
12 5506102005 อัจฉรารัตน์ นันทะเสน
13 5506102401 สุวนันท์ โนนันธิ
14 5506103375 พิมพ์พิสุทธิ์ ไตรรัตน์
15 5506401002 กานต์กมล สุภาแดง
16 5506401009 โชติรส คนรักษา
17 5506401032 วิมานทอง ชีพสุกใส
18 5506401033 ศตวรรษ วรวงษ์
19 5506401039 สุชาดา อุทรา
20 5506401054 พงศ์นเรศ จี้ระมาตย์
21 5506401055 วรัญญา เครือธิ
22 5506401065 Hatthanikone Vongsoulin
23 5606101021 ประกายดาว ตันใจ
24 5606102065 สุรพงษ์ จิตสุทธิ์
25 5606103116 อริยา กาวิโล
26 5606105054 อมลิน พรหมมา
27 5606401001 กชศร จิราภิรมย์กร
28 5606401002 จารุภา เทพสาร
29 5606401003 ชมพูนุท สร้อยจิตต์
30 5606401004 ชวาล แซ่ตั้ง
31 5606401007 ดวงสมร โปธา
32 5606401013 พัศชนันท์ ใจงาม
33 5606401017 วิชุตา จันทร์ขาว
34 5606401018 วิษณุพงศ์ พรมยะ
35 5606401019 ศศิมา ศรีจันทร์ดร
36 5606401024 อรัญญา ซางเล็ง
37 5706102028 พีรพัฒน์ วังวร