ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5307101323 ปนัดดามาส คงแก้ว
2 5307104301 กมลชนก อรุณสุข
3 5407103310 ปฐมพงษ์ จินสกุล
4 5407107312 มนตรี เจ๊ะสมอเจ๊ะ
5 5507108319 นภา ใจห้าว
6 5507108335 ภนิตา เจี้ยนเซ่ง
7 5607103005 สิริวัฒน์ กิตติวานิช