ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
1 5308109345 เสรี อินทบุตร
2 5308114409 อมรินทร์ กระแสสินธ์
3 5508114302 กฤป เชี่ยวชาญคีรี